شهر الكترونیك مشهد

چكیده

پژوهش حاضر بر روی جنبه های غیررسمی، اجتماعی، فرهنگی، كنترل و هماهنگی مدیریت در سیستم های بهداشتی و درمانی الكترونیك در شهر الكترونیكتاكید دارد. این پژوهش بخصوص در جستجوی تجزیه و تحلیل و تعیین ابعاد ویژه فرهنگ سازمانی است كه بر روی هماهنگی و كنترل مدیریت در سیستم های بهداشتی و درمانی الكترونیك در شهر الكترونیك تاثیر دارد.

بیان مسئله

امروزه شهرهای الكترونیك و سازمانهای جدید ارائه كننده خدمات بهداشتی و درمانی با فناوریهای بهداشتی و درمانی نوین مواجه شده اند كه قبلاً هرگز این گونه نبوده است. مدارك و شواهد موجود نشان دهنده مشكل اساسی در به كارگیری پیشرفتهای فناوری نوین در شهرهای الكترونیك است .(BANGERT, DOKTOR 2000) پزشكی از راه دور (TELEMEDICINE) مثال خوبی برای این مشكل است. پزشكی از راه دور، یك كنفرانس دو طرفه ویدئویی مابین ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی و درمانی اولیه و بیمار از یك سو و یك پزشك متخصص از سوی دیگر است یكی از زیرسیستم های فناوری اطلاعات بالینی است كه شامل پست الكترونیك چندرسانه ای و وسایل مبتنی بر ارتباط از طریق اینترنت است كه جزئیات دقیق اطلاعات بالینی بیمار را با سرعت و دقت بین ارائه كنندگان مراقبت بهداشتی و حتی خود بیمار از راه دور انتقـال می دهد. نتیجه این امر، دسترسی سریع بیمار به مراقبت بهداشتی و درمانی بهتر، كاهـش هزینــه های كلی آن و در نهایت دستیابی آسان به بهترین مهارت تخصصـی و افـزایش همـــه جانبه كیفیت دراین مقوله است(DAVIS, ET.AL 2000). علی رغم منافع زیادی كه سیستم های بهداشتی و درمانی الكترونیك مانند پزشكی از راه دور دارد اما به اجرا درآوردن موفق همراه با بهره برداری بالا از آن به ندرت انجام می شود.

(PUSHKIN, ET.AL 1997) دلایل زیادی در این مورد دخالت دارد(BASHSHUR, GRINGSBY 1995. SANDERS, BASHSHUR, SHANNON, 1997) . در اكثر اوقات وجود موانع قانونی در محدودیتهای سیاسی باعث می شود تا از سیستم پزشكی از راه دور نتوان به خوبــــی بهره برداری كرد. حتی در بعضی مواقع برای این فناوری فعالیتهای تبلیغاتی زیادی نیز صورت نمی گیرد. اگرچه موارد ذكرشده واقعی به نظر می رسند و مربوط به این موضوع هستند اما نمی توانند بیانگر علت اصلی بروز این مشكل باشند.

فرضیه اصلی ما این است كه دلیل نخست ایجاد مانع در راه بهره برداری از سیستم بهداشتی و درمانی الكترونیك مانند پزشكی از راه دور، در اصل خود سازمانها هستند؛ البته این امیدواری وجود دارد كه بیشتر سازمانهای جدید ارائه كننده خدمات بهداشتی و درمانی طوری طراحی و سازماندهی شده اند كه بتوانند اثربخشی و كارایی خود را از گذشته تا حال ارتقا دهند؛ گذشته ای كه در آن موضوع كیفیت در سازمانها در بنــــــد قوانین خشك و دست وپاگیر و كنترل مقتدرانه كـــه بهترین طرز تفكر مدیران محسوب می شد، گرفتار شده بودند. هدف ما این است كه اعلام كنیم در سراسر جهان مناسب ترین استراتژی برای سازمانهای ارائه كننده خدمات بهداشتی و درمانی، در حل جدی مشكلات مربوط به سیستم بهداشتی و درمانی الكترونیك، استراتژی است كه به نوبه خود این استراتژی نیز نیازمند طراحی سازمانهای ارگانیك است تا مكانیكی. این نكته نیز برای بحث وجود دارد كه برای بیشتر سازمانهای ارائه كننده خدمات بهداشتی و درمانی، فرهنگ و ساختار سازمانی ارگانیك با فرهنگ، دانش یا یادگیری اعضای سازمان انطباق بیشتری دارد.

علاوه بر ایـــن، می توان اثبات كرد كه هماهنگی بین اعضای سازمان با استراتژی و طراحی سازمان وسیله ای برای دستیابی و بهره برداری بیشتر از سیستم بهداشتی و درمانی الكترونیك به شمار می رود.

بااین حال، این امر در همه جا ممكن نیست. تجزیه و تحلیــل فرهنگ سازمانی نشان می دهد انجام مناسب كار در یك فرهنگ سازمانی خاص دلیل براجرای موفـق آن در دیگر سازمانهـا نیست(HOFSTED, 1991) ، بـــه ویژه سعی ما براین است تا اثبات كنیم ماهیت مناسب طراحی سازمانهای ارائه كننده خدمات بهداشتی و درمانی به ارزشهــای جامعه ای كه در آن قرار دارد، وابسته است و طبعاً یك راه حل نمی تواند راهگشای مشكل به كارگیری سیستم بهداشتی و درمانی الكترونیك مناسب در همه سازمانها و در كلیه شرایط باشد.

نظریه

ادبیات طراحی سازمان: طراحی مناسب یك سازمان به فاكتورهای بسیاری بستگی دارد. اما بیشترین برجستگی در این میان اهداف استراتژیك سازمان(DOZ, PRAHALAD 1986) و محیطی است كه در آن سازمان به كار و فعالیت مشغول است(LAWRENCE, LORCH, 1967; GALBRAITH 1973; PORTER, 1990).

ادبیات تحقیق در مورد طراحی سازمان، (PUGH,ET.AL 1963; CHILD, 1997;WEICK, 1977; PORTER, 1990) دو عنصر طراحی ســاختاری و طراحی فرهنگی را مدنظر قرار می دهد (PFEFFER, 1982; MINTZBERG, 1983) .

بیشترین برجستگی ابعاد ساختاری را پیچیدگی، رسمیت و تمركزگرایی سازمانها تشكیل می دهند، (PUGH,ET.AL, 1963: MACKENZI, 1978; DAFT, 1982; ROBBINS, 1993; LIN, HUI, 1999)

بیشترین برجستگی ابعاد فرهنگی نیز مربوط به ارزشها و روش یادگیری و قدرت پایداری آن است(DIBELLA, NEVIS, 1998; HOFSTED, 2000) .

سازمانهای با درجه پیچیدگی بالا، به عنوان سیستم های

زائــــــــــــــــــد تعریف می شوند(WOMACK,ET.AL, 1990) . سازمانهای رسمی به عنوان سازمانهایی كه در آنها تقسیم كار بسیار زیاد وجود داشته (WEBER, 1964; REHDER, 1992) و دارای مقررات خشك و بی روح(DRUCKER, 1987) و فاقد مهارتهای شغلی هستند، معرفی شده اند(DRUCKER, 1987) . در سازمانهایی كه دارای تمركز زیاد هستند نیز نوع ارتباطات در آنجا بر پایه زنجیره فرماندهی و سلسله مراتب عمودی و از بالا به پاییـن است كه در نتیجه باعث می شود تا كاركنـان در ارتباط دهی و تصمیم گیری سازمانی دلسرد شوند(ZETKA, 1992) .

سازمانهای رسمی با درجه پیچیدگی و تمركز بالا، از نظر طراحی اغلب به عنوان سازمانهای مكانیكی نام می گیرند اما سازمانهای دارای ویژگیهای ساختاری قابل مشاهده بیشتر دارای طراحی ارگانیك هستند. یك تشابه قوی در خصوص جنبه فرهنگی طراحی سازمانها وجود دارد. سازمانهایی كه در فرهنگ آنها یادگیری به عنوان یك ارزش به حساب می آید و در آنجا به تشویق و ترغیب كاركنان در خصوص ارتقای سطح یادگیری خود در سطح سازمان می پردازند، اغلب به صورت ارگانیك مشخص می شوند. این سازمانها معمولاً با اشتباهات صورت گرفته از سوی كاركنان، به صورت باز و شفاف برخورد می كنند. مشاركت و پرسشگری كاركنان در این سازمانها تشویق شده و حمایت بسیار زیادی از یادگیری علوم جدید صورت می گیرد و تغییر و تحول و تحمل ابهامات در فرآیندهای سازمانی امر پذیرفته شده ای است (DIBELLA, NEVIS, 1998) . سازمانهایی كه در فرهنگ آنها تحمل ابهامات در فرآیندهای سازمانی وجود ندارد و خطاهای كاركنان مورد سرزنش و عتاب قرار می گیرد و در نتیجه آنها در مقابل تغییر و تحول مقاومت می كنند، در طبقه بندی سازمانهای مكانیكی قرار دارند.

بنابراین، سازمانهای ارگانیك و مكانیكی دونوع مغایر یكدیگرند. به عبارتی ارگانیك با مكانیكی بودن به صورت مطلق وجود ندارد بلكه امری نسبی است؛ یعنی ممكن است سازمانها از نظر ساختاری و ابعاد فرهنگی بیشتر ارگانیك یا بیشتر مكانیكی باشند.

ادبیات اشاعه فناوری: ادبیات تحقیق در مورد اشاعه فناوری در سازمانها، نشان دهنده درجه همبستگی پایین بین تمركزگرایی، پیچیدگی و رسمی بودن از یك سو، انتخاب و اشاعه فناوری و به اجرا درآوردن آن از سوی دیگر است (ROGERS, 1995) . ،MEYE,GOES (1998) فرآیند اشاعه فناوری را در 25 بیمارستان مورد مطالعه قرار دادند زیرا این سازمانها تصمیم به پذیرش نوآوریهای پزشكی مانند پردازشگرهای توموگرافی رایانه ای، تصویربرداری فراصوت، جراحی با لیزر و آندوسكوپی با فیبر نوری گرفته بودند. آنها دریافتند فقط 10 درصد اختلاف بین بیمارستانها مربوط به متغیرهای ساختاری در سازمان است اما 40 درصد اختلاف بین بیمارستانها در پذیرش متغیرهای فرهنگ سازمانی مانند نگرشها، ادراكات و به ویژه وضعیت و شرایط لازم برای خلق نوآوریها توسط رهبری این سازمانهاست.

سازمانهایی كه در آنها فرهنگ تشویق و ترغیب كاركنان در جهت خلاقیت و نوآوری وجود دارد، در مقایسه با دیگر سازمانها، نوآوریهای فنی را بیشتر می پذیرند.ROGERS, VAN DE VEN در سال 1998 مشخص كردند كه پذیرش فناوری اغلب با شكست مـــواجه می شود زیرا نوآوری ممكن است به درستی با درك مشكل در سازمان تناسب نداشته باشد یا درك نتایج مورد انتظار از نوآوری توسط كاركنان بیشتر از آنكه مثبت باشد، منفی به نظر برسد.

تحقیق در مورد نوآوریهای فنی در ارتباط با رایانه در سازمانها نشان می دهد كه این نوع نوآوریها باعث بروز دیدگاه عدم قطعیت یا یقین» به عنوان منبع مقاومت در مقابل پذیرش فناوری تلقی شده است. البته عدم قطعیت از دیدگاه محققان همان اجتناب از عدم قطعیت قلمداد می شود(HOFSTED, 2000) .

مقاومت در برابر ادبیات تغییر

از آنجا كه ادبیات اشاعه فناوری، تلاشهای انجام شده در جهت درك و آگاهی از طراحی سازمان را در برخورد با مشكلات غنـــــــا می بخشد، ادبیات مقاومت در برابر تغییر و مدیریت تغییر و تحول نیز به درك و آگاهی بهتر از مشكلات منجر می شود. این ادبیات یك تاریخ طولانی دارد (LEWIN 1951) و توسط بسیاری از شركتهای مشاوره ای با موفقیت بیان گردیده است.

از میان نخستین نظریات این مكتب، مفهوم تغییر نگرش به عنوان پدیده سوم پدیدار گردید. تغییر نگرش نیازمند خارج شدن از انجماد، تغییر و تحول و دوباره منجمدشدن است. علت تغییر نگرش این است كه بیشترین مقاومت در برابر تغییر و تحول در سازمانهایی دیده می شود كه در آنجا تصمیم های منطقی بر پایه نگرش مشاركت كنندگان در تصمیم گیری گرفته می شود. كوتر» (1996) در كتاب خود تحت عنوان رهبری به سوی تغییر می گوید: تغییر و تحول به رهبری دوراندیش نیاز دارد كه قادر است دیگران را در بینش و نگرش خود در راه استفاده از فناوری نوین شریك سازد. همچنین این رهبر باید افراد را برای استفاده از آن ترغیب كند و آشكارا برای افرادی كه اولین بار اقدام به پذیرش و استفاده از فناوریهــــا می كنند، پاداش در نظر بگیرد. مهمتر اینكه طبق نظر كوتر ، فناوری نوین باید بخشی از فرهنگ سازمان گردد و به وسیله این فرهنگ، سازمان بتواند به راه خود ادامه دهد.

مقاومت و پایداری در برابر ادبیات تغییر و درك و آگاهی از مفهوم فرهنگ گفت گـــو می تواند در مجموعه سازمان باعث ایجاد فرهنگ یادگیری گردد. سازمانها با آموزش فرهنگها، به پذیرش وقایع جدید و متنـوع علاقه مند می شوند. در مجموع، فرهنگ یادگیری نقش خارج كردن از انجماد و دوباره منجمد كردن اجزاء مقـاومت در برابر ادبیات تغییر را بازی می كند.

ادبیات مدل پذیرش فناوری: مدل پذیرش فناوری(TAM) توسط دیویس (1989) به منظور درك و آگاهی از رابطه بین نگرشها، مفهومها و رفتار بالقوه مصرف كنندگان فناوری اطلاعات به وجود آمد. از زمان به وجود آمدن آن تا كنون بیش از 400 مقاله از این فرد در مجلات معتبر به چاپ رسیده است. بنابراین،TAM یك تحقیق خوب با مفهوم فرضیه ای است. بیشتر تحقیقات نشان می دهد كه اگر مصرف كننده به فناوری اطلاعات به صورت بالقوه نیز معتقد باشد، این فناوری می تواند به این فرد در انجام وظایف خود كمك كند و با دامنه و وسعت كمتر به آسانی مورد استفاده قرار گیرد لذا مصرف كننده اطلاعات باید بتواند به خوبی از این فناوری بهره مند شود. با این حال اسپیتلر و لوكاس (1999) نشان دادند در عملیات میدانی انواع متغیرهای سازمانی مانند هنجارهای فرهنگی و ماهیت شغلی در پیش بینی استفاده آسان و مفید از فناوری از اهمیت زیادی برخوردار است.

از این گذشته هل و دیگران (1999) عقیده دارد كه TAM استفاده از تكنیك پزشكی از راه دور توسط پزشكان را پیش بینی نمی كند. او همچنین معتقد است كه متغیرهای فرهنگی و حرفه ای سازمان می توانند به جای كمك به درك مفاهیم ذهنی استفاده آسان از پزشكی از راه دور از طریق TAM به تشریح و توصیف آن بیشتر كمك كنند.

ادبیات چندفرهنگی در سازمان: به منظور تاثیرپذیری تجزیه و تحلیل فرهنگهای مختلف برروی طراحی های سازمان در به اجرا درآوردن موفق سیستم بهداشتی و درمانی الكترونیك، تاكید ما بیشتر برروی تحقیقات هافستد(1980,91,2000) بنا شده است؛ او(1991) این طور استدلال كرده است كه سازمان هنگامی خوب كار می كند كه طراحی آن با ارزشهای واقعی و فرهنگ حاكم بر جامعه هماهنگ باشد.

هافستد در این خصوص اظهار می دارد باوجود فرهنگهای مختلف در جامعه آمریكا عملكرد مدیریت در این كشور چندان مناسب و موفق نیست.

وی(1980,2000) همچنین 5 دسته از ارزشها را به شرح زیر طبقه بندی كرده است:

1 - فاصله قدرت؛

2 - اجتناب از عدم قطعیت؛

3 - فردگرایی و جمع گرایی؛

4 - مردگرایی و زن گرایی؛

5 - توجیـه وآمـاده سازی كوتاه مدت و بلنــد مدت.

هركدام از این مجموعه ها از پیچیدگی خاصی برخوردار است و در نتیجه برای تجزیه و تحلیل كامل لازم است تا به كتاب او (2000) مراجعه كنیم. بااین حال، دومین مجموعه از این ارزشها یعنی اجتناب از عدم قطعیت به نظر می رسد كه دقیقا در ارتباط با تجزیه و تحلیل طراحی سازمان در اجرای موفق سیستم بهداشتی و درمانی الكترونیك باشد كه ناچاراً برروی این مجموعه تاكید بیشتری وجود دارد.

منظور از اجتناب از عدم قطعیت تمایل كاركنـــان به داشتن رفتـارهای متفاوت و جمع گرایی به منظور عدم علاقه و دوری از ابهامات است كه در نتیجه باعث می شود تا این افراد به غیرقابل پیش بینی بودن، تمایلی نشان ندهند. آنها علاقه مند به ثبات و پایداری هستند و ساختارهای ثابت و تعابیر واضح را ترجیح می دهند.

این كاركنان به آزمونهای دارای نتایج نامشخص علاقه ای ندارند و دوستدار تنوع و علاقه مند به پذیرش اشتباهات نیستند.

هدف ما اثبات این فرضیه است كه جوامعی كه از عدم قطعیت اجتناب می كنند برای طراحی سازمان شرایط و فضایی به وجـــود می آورند كه بیشتر شباهت به سازمانهای مكانیكی داشته باشند، حتی اگر اهداف راهبردی یا استراتژیك آن سازمان بر وجود ساختار ارگانیك تاكید كند.

كشـورهایی كه هافستـد(2000) از آنهـا بــــه عنوان كشورهای دارای فرهنگ اجتناب از عدم قطعیت نام می برد ژاپن، فرانسه و كره جنوبی هستند. كشورهای دیگر مانند ایتالیا و تایوان باشدت متوسط از نظر داشتن این فرهنگ معرفی شده اند و سرانجام سنگاپور، آمریكا و انگلیس از این نظر امتیاز پایین را كسب می كنند. با مرور مطالب بالا در خصوص ادبیـــــات تحقیق، فرضیه های زیر پیشنهاد می شود:

1 - اگر فناوری سیستم بهداشتی و درمانی الكترونیك به طور موفق در سازمانهای ارائــــه كننده خدمات بهداشتی و درمانی و در جوامعی كه دارای فرهنگ اجتناب از عدم قطعیت با درجه پایین هستند به مورد اجرا درآید، بیشتر طراحیهای سازمانی در سازمانها به صورت ارگانیك خواهد بود. بنابراین:

فرضیه اول: اجرای موفق فناوری بهداشتی و درمانی الكترونیك در فرهنگ سازمانی اجتناب از عدم قطعیت با درجه پایین به ارگانیك بودن سازمان ارتباط دارد.

2 - اگر فناوری بهداشتی درمانی الكترونیك در سازمانهای ارائه كننده خدمات بهداشتی و درمانی و در جوامعی كه دارای فرهنگ اجتناب از عدم قطعیت با درجه بالا هستند به طور موفق به مورد اجرا درآید، بیشتر طراحیهای سازمانی در این سازمانها به صورت مكانیكی خواهد بود. بنابراین:

فرضیه دوم: اجرای موفق فناوری بهداشتی درمانی الكترونیك بستگی به درجه مكانیكی بودن در سازمانهایی دارد كه در آنجا فرهنگ اجتناب از عدم قطعیت با درجه بالا دیــــده می شود.

روش : در این مطالعه از روش تجمعی اطلاعات كمی و كیفی استفاده می شود:

متغیرهای مستقل: (I ) طراحی سازمانی: از پرسشنامه و مصاحبه های غیررسمی برای ارزیابی نظرات و دیدگاههای شركت كنندگان در خصوص درجه طراحی مكانیكی یا طراحی ارگانیك سازمانها استفاده شد تا براین اساس راه اندازی و اجرای پزشكی از راه دور را تقویت كنند؛

(II )اجتناب از عدم قطعیت نزد كلیه افراد سازمان: اطلاعات موجود در بایگانی به منظور ارزیابی درجه اجتناب از عدم قطعیت مورد استفاده قرار گرفت. نتایج هافستد به وسیله تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه های تكمیل شده از شركتهای بزرگ در بیش از 50 دولت در سراسر جهان به دست آمد(HOFSTED, 2000) .

متغیرهای وابسته: (I )هزینه بازاء هر مشاوره: اطلاعات جمع آوری شده برای تخمین كلی هزینه های سالیانه و تعداد كلی مشاوره های پزشكی از راه دور استفاده شد.

(II )درك و آگاهی افراد متخصص از موفقیت در بـه كارگیری پزشكــی از راه دور: از مصاحبه های غیررسمی با مدیران و محققان این امر كه به منظور تعیین میزان درك و آگاهی متخصصان از چگونگی عدم موفقیت در اجرای آن در سازمانها انجام شد، بهره برداری لازم به عمل آمد.

گزارش پیشرفت این مطالعه در طول 5 سال انجام شد. اطلاعات به صورت نسخ دست نویس از آمریكا و كره جنوبی در خصوص متغیرهای مستقل (I )و(II ) و متغیر وابسته(II ) جمــــــع آوری شدند. در حال حاضـر تلاش برای جمع آوری اطلاعات در خصوص متغیرهای وابسته (II )در همه كشورهای مورد مطالعه در حال انجام است. همچنین باقیمانده اطلاعات در خصوص متغیرهای وابسته در كشورهای فرانسه، انگلیس و ژاپن در حال انجام است.

مترجمان : دكتر حسین درگاهی ، مریم گودرزی

جمعه 4 فروردین 1391

سری سوم پیامك های نوروز 1391

شهر الكترونیك مشهد: سید علی حسینی   موضوع: پیامك نوروز 1391، 

بهارثانیه ثانیه از راه میرسد

و اینجا كسیست كه هنوزم به اندازه تمام شكوفه های بهاری دوستت داره

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

یا مقلب قلب ما در دست توست یا محول حال ما سر مست توست،

کن تو تدبیری که در لیل ونهار،حال قلب ما شودهمچو بهار...

نوروزتان پیشاپیش مبارك.

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

روزها نو نشده کهنه تر از دیروز است / گر کُند یوسف زهرا نظری، نوروز است

لحظه ها در تپش تاب وتب آمدنش / آسمان چشم به راه قدمش هر روز است

اللهم عجل لولیک الفرج

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

خودت گفتی وعده در بهار است

بهار آمد دلم در انتظار است

بهار هر کسی عید است و نوروز

بهار عاشقان دیدار یار است

اللهم عجل لولیک الفرج

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

عید نوروز را به گلهای یاس بهشت آرزوهایم

پدر و مادر عزیزم که عطرشان پایدار ومهرشان ستودنی است تبریک می گویم

سال نو بر شما مبارک باد …

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

گل ها همه با اذن تو برخاسته اند

از بهر ظهور تو خود آراسته اند

مردم همه در لحظه ی تحویل، بی شک

اوّل فرج تو از خدا خواسته اند …

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

ان شاءالله امسال یه کاری کنیم وقتی تقویم سال بعد را باز می کنیم

یه تعطیلی رسمی دیگه بهش اضافه شده باشه:

اولین سالگرد ظهور حضرت مهدی (علیه السّلام) – تعطیل

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

آمد بهار و گل رخ من در سفر هنوز

خندید و ابر چشم من از گریه تر هنوز

آمد درخت گل به بر امّا چه فایده؟

کان سرو گلعزار نیامد به بر هنوز

اللهم عجّل لولیک الفرج

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

مُدّعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار

من گلی دارم که عالم را گلستان می کند

گل من را بهاری بی خزان است

گل من مهدی صاحب زمان است

اللهم عجّل لولیک الفرج

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

پروردگارا! تقدیر دوستان را در سال تازه به‌گونه‌ای

قرار ده که در پایان سال، از گذشته خود افسوس نخورند …

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

آنان که هر روز تدارک اردوی آسمانی می بینند، پر شکوه ترین “اوقات فراغت” را دارند.

پرشکوه ترین تعطیلات نصیبتان باد…

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

امام صادق (علیه السلام):

نوروز روزی است که در آن قائم ما اهل بیت ظهور کند.

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

گل همیشه بهارم این بهار هم رفت و نیامدی!

عزیزم بیش از پیش دعایت می کنم و منتظرت هستم .

تو هم به جان مادرت، دعا کن فصل بعد فصل وصل باشد …

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

بهار، همه طراوتش را مدیون یک گل است:

گل زیبای نرگس …

عید مبارک

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

اینك بهار تا دروازه هاى شهر رسیده

و رستاخیز دوباره درگیتى دمیده

ومن دردعایی خاضعانه به درگاه مدبر هستی

احسن الحال را برای شما آرزو میكنم.

نوروز پیشاپیش مبارك

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

قداست ایران،بلندى دماوند،

اصالت نوروز ،قدرت آرش، شرافت کاوه،

غیرت بابک،نجابت مازیار،زیبایى شیرین ، عشق فرهاد،

شکوه جمشید،عمر پرسپولیس ،منش کوروش ، پندارنیک ، گفتارنیک،

کردارنیک را از اهوراى پاک برایتان دراین نوروز سفید آرزو میکنم

پیشاپیش سال 91مبارک

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

من یک اس ام اس کوچولو هستم

که از گوشی صاحبم فرارکردم

اومدم بهت بگم که اون گفت واسه عید نوروز چی برام خریدی

الان برگردم به اون چی بگم

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

خوش آن دمی که بهاران قرارمان باشد

ظهور مهدی زهرا بهارمان باشد …

عیدتان مبارک باد

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

چون لاله به نوروز قدح گیر به دست / با آن گل نرگسی گرت رخصت هست

می‌کوش به خدمتش که آن نوح نجات / بر اوج فراز می‌برد ذره پست

عید تان مبارک باد

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

دلتان به نور لطف خدا منور، مشام جانتان به شمیم بهارمعطر

لطف روزگار برایامتان مقرر، نوروزتان با شادی وصف…ا

عید است ولی بدون او غم داریم

عاشق شده ایم و عشق را کم داریم

ای کاش که این عید ظهورش برسد

این گونه هزار عید با هم داریم

اللهم عجل لولیک الفرج

سال نو مبارک

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

خداوندا، نمیدانم چه تقدیری مرا فرموده ای اما

برای دوستان من عطا فرما:

هزار و سیصد و نود و یک امید

هزار و سیصد و نود و یک بهروزی

هزار و سیصد و نود و یک لبخند زیبا

سال نو بر شما و خانواده محترمتان مبارک باد

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

آمد بهار و گل رخ من در سفر هنوز

خندید و ابر چشم من از گریه تر هنوز

آمد درخت گل به بر امّا چه فایده؟

کان سرو گلعزار نیامد به بر هنوز

اللهم عجّل لولیک الفرج

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

صدمبارک به تو آن عیدکه فردا باشد / نـوروز نـوید وصـل دلـها بـاشـد

امـیـد که با فضل خداوند جـلـیّ / سـال فـرج مـهـدی زهـرا باشـد

سال نو بر شما مبارک باد

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

سرخوش آن عیدی که آن بانی نور / ازکنار کعبه بنماید ظهور

قلبها را مهر هم عهدی زند / از حرم بانک انا المهدی زند …

عیدتان مبارک باد

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

سال خود را با بهترین ۷سین آغاز کنید:

سلام قولا” من رب الرحیم

سلام علئ موسى و هارون

سلام علئ ابراهیم

سلام علئ نوح فى العالمین

سلام علئ المرسلین

سلام علئ إلیاسین

سلام هی حتى مطلع الفجر

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

جمع آوری مدیر وبلاگ شهر الكترونیك مشهد

جمعه 4 فروردین 1391

سری دوم پیامك های نوروز 1391

شهر الكترونیك مشهد: سید علی حسینی   موضوع: پیامك نوروز 1391، 

ای خدای دگرگون کننده دلها و دیده ها

ای تدبیر کننده روز و شب

ای دگرگون کننده حالی به حالی دیگر

حال مارا به بهترین حال دگرگون کن

سال 1391 مبارک

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

با آرزوی 12 ماه شناخت صحیح 52 هفته معرفت آسمانی 365 روز صداقت 8760 ساعت مهربانی 52500 دقیقه توکل به خدا 3105000 ثانیه غرق در لذت بخش ترین عشق هستی......

سال نو مبارک

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

امیدواریم عید با بوسه هایش ، بهار با گلهایش و سال نو

با امیدهایش برتو ای عزیز ترین مبارک باشد.

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

با آرزوی 12 ماه شادی 52 هفته خنده 365 روز سلامتی 8760 ساعت عشق 525600 دقیقه برکت و 31536000ثانیه دوستی سال نو پیشا پیش بر شما مبارک باد

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

بهار بهترین بهانه برای آغاز ، و آغاز بهترین بهانه برای زیستن است ُ، سال نو مبارک

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

امیدواریم عید با بوسه هایش ، بهار با گلهایش و سال نو

با امیدهایش برتو ای عزیز ترین مبارک باشد.

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

زندگی وزن نگاهی است که در خاطر ما می ماند.نوروز جشن نکوداشت نگاه تو ست پس نوروز بر تو فرخنده باد

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

پیام نوروز این است.دوست داشته باشید و زندگی کنید.زمان همیشه از آن شما نیست

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

باران عشق همیشه می بارد اما در نوروز قطره های باران طلایی رنگند.از خدا می خواهم که همیشه زیر این باران خیس شوی.

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

از نوروز می آموزیم که هیچ وقت کسی را نا امید نکنیم شاید امید تنها دارایی اش باشد.نوروزتان مبارک باد.

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

مهربان من درشکفتن جشن نوروز برایت در همه ی سال سر سبزی جاودان وشادی ،اندیشه ای پویا و آزادی و برخورداری از همه نعمتهای خدادادی آرزومندم.

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

نوروز آیین رفاقت را نگاهبانی می کند که باور کنیم قلبهامان جای حضور دوستانمان هستند.

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله): اگر می توانید هر روز را نوروز کنید.

یعنی در راه خدا به یکدیگر هدیه بدهید و با یکدیگر پیوند داشته باشید.

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

نوروز آیین رفاقت را نگاهبانی می کند

که باور کنیم قلبهامان جای حضور دوستانمان هستند.

*سال نو و نوروز 1391 مبارک.

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

از همین روزنه گشوده به درود

به پرستو، به گل، به سبزه درود

به بهاری که می‌رسد از راه

چند روز دگر به ساز و سرود

بهارتان پیشاپیش مبارک

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

سال و مال و فال و حال و اصل و نسل و بخت و تخت

بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام

سال خرم، فال نیكو، مال وافر، حال خوش،

اصل ثابت، نسل باقی، تخت عالی، بخت رام

*******سال 1391 مبارك********

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

بهار بهترین بهانه برای آغاز، و آغاز بهترین بهانه برای زیستن است

آغاز بهار 1391 بر شما مبارک

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

امروز 2 نفر از من آدرس و شماره تلفن تو رو گرفتن که سال نو بیان پیشت

منم دادم. عید می یان سراغت

یکیشون خوشبختی بود

اون یکی هم موفقیت

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

دنیا را برایتان شاد شاد

و شادی را برایتان دنیا دنیا آرزومندم

هر روزتان نوروز

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

نوروز شعر بی غلطی است که پایان رویاهای ناتمام را تفسیر می کند.

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

با تو از خاطره ها سرشارم.جشن نوروز تو را کم دارم.سال تحویل دلم می گیرد با تو تا آخر خط بیدارم.

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

پیام نوروز این است.دوست داشته باشید و زندگی کنید.زمان همیشه از آن شما نیست.

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

اگر چه یادمان می رود که عشق تنها دلیل زندگی است اما خدا را شکر که نوروز هر سال این فکر را به یادمان می آورد.پس نوروزت مبارک که سالت را سرشار از عشق کند.

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

باران عشق همیشه می بارد اما در نوروز قطره های باران طلایی رنگند.از خدا می خواهم که همیشه زیر این باران خیس شوی.

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

اگر در نوروز کسی برات اس ام اس خالی فرستاد ناراحت نشو بدون آن قدر دوستت داره نمی دونه چی بگه.

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

از نوروز می آموزیم که هیچ وقت کسی را نا امید نکنیم شاید امید تنها دارایی اش باشد.نوروزتان مبارک باد، مهربان من

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

درشکفتن جشن نوروز برایت در همه ی سال سر سبزی جاودان وشادی ،اندیشه ای پویا و آازادی و برخورداری از همه نعمتهای خدادادی آرزومندم.

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

نوروز یعنی هیچ زمستانی ماندنی نیست اگر چه کوتاهترین شبش یلدا باشد.

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

نوروز را سپاس می گویم که بهانه ای است برای نکو داشت آنهایی که به یادشان هستیم. نوروز 89 فرخنده باد.

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

سال خوبی داشته باشید.

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

با شکوفایی جشن نوروز در همه سال برایتان سرسبزی جاودان ، اندیشه پویا و بهره مندی از نعمتهای الهی را آرزومندم.

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

گل ها همه با اذن تو برخاسته اند

از بهر ظهور تو خود آراسته اند

مردم همه در لحظه ی تحویل، بی شک

اوّل فرج تو از خدا خواسته اند

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

آنان که هر روز تدارک اردوی آسمانی می بینند، پر شکوه ترین "اوقات فراغت" را دارند.

پرشکوه ترین تعطیلات نوروز نصیبتان باد...

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

باز هم بهانه ای برای شاد شدن از راه رسید؛ فصل خنده مبارک!

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

خنده بر لب... شوق در دل... غم ها دور... سلامتی همراه... وصل ها نزدیک... مهربونی ها سبز... کینه ها بر باد... همچو طبیعت نو شویم... شادی هدیه دهیم...

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

امروز روز ملی گل هاست... روزت مبارک... اینو برای همه گلهای دنیا که عطرشونو دوست داری، بفرست...

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

یکی می پرسه: "چرا هر گلی که زیباست، ناز داره؟"

جواب می گیره: "این طور نیست! یه گل زیباست که ناز نداره، ولی بهتره صداش نکنی، چون الان داره این اس ام اس رو می خونه!

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

طبق قانون بقای شادی، هیچ شادی از بین نمی ره، فقط از دلی به دلی دیگر جا به جا می شه!

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

امیدوارم توی سال جدید، موتور آرزوهات پنچر نشه!

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

امروز سه نفر از من آدرس و شماره تلفن تو رو گرفتن که بیان پیشت، من هم شماره تو رو دادم. یکی شون خوشبختی بود، یکی موفقیت و آخری هم سلامتی بود. مطمین باش توی سال 91 میان سراغت!

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

باز كن پنجره را

كه بهاران آمد

كه شكفته گل سرخ

به گلستان آمد

سال نو مبارک

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

ضمن تبریک سال جدید باید خدمتتون عرض کنم

کہ بندہ امسال قصد ازدواج ندارم،

لطفا سبزہ ھا رو بہ نیت یکی دیگہ گرہ بزنید !

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

یادت باشه تعطیلات بزودی تموم میشه

و بعدش سرکار رفتنه که انتظار تورو میکشه.

بازم یک سال کاروخستگی!

(ستاد کوفت کردن تعطیلات نوروزی)

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

عطر نرگس ، رقص باد ،نغمه ی شوق پرستوهای شاد ،

خلوت گرم كبوتر های مست ،

نرم نرمك می رسد اینك بهار ،

خوش بحال روزگار،

پیشاپیش عید نوروز مبارک.

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

لیست خانه تكانی وكارهای منزل برای سال نو :

1-پاك كردن گذشته

2_ دور ریختن كینه

3_شستن منفی های ذهن

4_جمع كردن تمركز

5_كاشتن پاكی وصداقت

6_سبز كردن مهر وشفقت

7_خریدن شادی و دوستی

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

><((((:> ><((((:> ماهی . !!!!!!. سبزه

.@@@. سیر.؟؟؟؟. سنجد.:،،!،،؟. سماق.""؛""؛؟ سمنو.!1.!"!، سکه...@،@؟.؟ سرکه.؟:،!؛"@1

یادت باشه اولین کسی که سال 1391 رو بهت تبریک

وبرات سفره چید من بودم!

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

پیش فروش بوسهای عیدنوروز آغازشد

براى ثبت نام لپتو بیارجلو.

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

گل ها همه با اذن تو برخاسته اند

از بهر ظهور تو خود آراسته اند

مردم همه در لحظه ی تحویل، بی شک

اوّل فرج تو از خدا خواسته اند

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) : با دیدن بهار قیامت را بسیار یاد کنید.

 * پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

گل ها و سبزه ها پیامبرانی هستند که در بهار مبعوث می شوند تا بهار ناگزیر قیامت را امضا کنند

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

عید حقیقی را آنان درک می کنند که با یک چشم بر گذشته بگریند و با چشم دیگر به آینده لبخند بزنند.

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

«سال نو مبارک. امیدوارم در پرتو عنایات حضرت ولی عصر امام زمان، سالی پر از خیر و برکت برای شما و خانواده محترمتان پیش رو باشد»

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

«پروردگارا! تقدیر دوستان را در سال تازه به‌گونه‌ای قرار ده که در پایان سال، از گذشته خود افسوس نخورند»

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

آنان که هر روز تدارک اردوی آسمانی می بینند، پر شکوه ترین "اوقات فراغت" را دارند.

پرشکوه ترین تعطیلات نصیبتان باد...

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

امام صادق (علیه السلام): هیچ نوروزی نیست مگر آنکه ما در آن منتظر گشایشیم. چرا که نوروز از روزهای ما و شیعیان است.

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

تقدیم به کسی که درکنارم نیست

اماحس بودنش به من شوق زیستن میدهد.

عیدت مبارک.

* پیامك نوروز 1391 شهر الكترونیك مشهد *

جمع آوری مدیر وبلاگ شهر الكترونیك مشهد

موضوعات

به گالری تصاویر دیدنی شهر الكترونیك مشهد خوش آمدید

شهر الكترونیك مشهد

آرشیو سایت

نظرسنجی

  به نظر شما، لزوم توسعه پورتال mashhad.ir بعنوان درگاه ارتباط مردم با شهرداری مشهد چه اندازه است؟

 • آخرین اخبار

 • ابر برچسبها

آمار وب سایت

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • بازدید ماه آینده :
 • تعداد کل اخبار :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic