شهر الكترونیك مشهد

در این بخش موضوعی که به نظر می رسد چالش های در طراحی و ساخت شهر الکترونیک هستند، معرفی می گردند این پنج چالش عبارتند از :

· چالش اول: فراهم کردن زیر ساختارهای سیستم شهر الکترونیک

· چاالش دوم: چند رشته ای بودن

· چالش سوم: مهندسی سطح بالا و مهندسی سطح پایین

· چالش چهارم: تست، هماهنگی و یکپارچه سازی اجزاء مختلف

· چالش پنجم: تکامل تدریجی

فراهم کردن زیر ساختارهای سیستم شهر الکترونیک : زیر ساختار، بستر و زمینه لازم برای توسعه فناوری اطلاعات است. ایجاد یک شهر الکترونیک نیز بدون وجود زیر ساختار مناسب با مشکلات زیادی روبرو می شود. بسیاری از شهرهای جهان در نخستین مرحله الکترونیکی شدن زیر ساختارهای خود را توسعه داده اند. زیر ساختار مزبور را می توان به چهار بخش عمده ی زیر تقسیم نمود:

قوانین و مقررات : قوانین و مقررات لازم در دنیای دیجیتال جهت نمادینه کردن و برخورد قانونی با موارد مربوط به فناوری اطلاعات شامل موارد زیر می باشد:

· قانون تجارت الکترونیک

· قانون پرداخت الکترونیک

· قانون پول و بانکداری الکترونیک

· قانون امضای دیجیتال

· قانون آزادی اطلاعات

· قانون مالکیت معنوی افراد

· قانون پزشکی از راه دور

نیروی انسانی: یکی از چالش های اساسی بسیاری از کشورها در حوزه ی فناوری اطلاعات کمبود نیروی انسانی متخصص در زمینه ی فناوری اطلاعات است. مقوله مربوط به نیروی انسانی موارد ذیل را در بر می گیرد:

· برنامه ریزی و مدیریت نیروی انسانی

· آموزش و تربیت دانش آموزان علاقه مند

· افزایش رشته های دانشگاهی در زمینه فناوری

· آموزش کارمندان دولت و کارکنان بخش خصوصی برای استفاده از تجهیزات مرتبط با فناوری اطلاعات

فرهنگ و شرایط اجتماعی: با توجه به گستردگی دامنه مباحث فناوری اطلاعات، توسعه آن در جوامع و استفاده از امکانات آن بستگی تام و گسترده ای به شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه مورد نظر دارد. بدون فراهم بودن زیر ساختار مناسب فرهنگی هر اقدامی در این راستا با مشکل روبرو می شود. شرایط فرهنگی و اجتماعی شامل موارد زیر می شود :

· ضریب نفوذ رایانه واینترنت در میان مردم

· فرهنگ استفاده مردم از فناوری اطلاعات

· در صد مقبولیت فناوری اطلاعات بین مردم

زیر ساختار فناوری ارتباطات و اطلاعات: زیر ساختار مخابراتی و ارتباطی یکی از مهم ترین پیش نیازهای توسعه فناوری اطلاعات است. با توجه به اهمیت عامل فوق اساسی ترین و ابتدایی ترین اقدامات برای ایجاد شهر الکترونیک باید به ایجاد و توسعه زیر ساختار مخابراتی و ارتباطی معطوف گردد. زیر ساختار مزبور موارد زیر را در بر می گیرد:

· توسعه خطوط تلفن ثابت و همراه

· توسعه میزبان های اینترنتی

· توسعه مراکز ارائه خدمات اینترنتی

· افزایش خطوط پر سرعت فیر نوری

زیر ساختارهایی که در اینجا به آنها اشاره شده است ابعاد مختلف انسانی، اجتماعی و فرهنگی، حقوقی و تکنولوژیکی را در بر می گیرند. چالشی که در اینجا وجود دارد این است که هریک از جنبه های فوق در کدام بخش از فرایند طراحی و ساخت سیستم شهر الکترونیک قرار گرفته و توسط چه کسانی باید محقق شود.

چند رشته ای بودن : با توجه به زیر ساختارهایی که برای سیستم شهر الکترونیکی بیان شد مشاهده می شود که سیستم فوق دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فناوری می باشد. علوم مهندسی تأکید فراوانی بر کابرد است و نگاه یکپارچه و جامع نگرانه مود غفلت قرار می گیرد. دلیل این غفلت، نگاه جزء نگرانه ای است که در این حوزه ها وجود دارد. اما برای برخورداری کامل و مناسب با سیستم شهر الکترونیک که یک سیستم های چند رشته ای است، نیازمند نزدیک کردن روش های مهندسی همراه با نگاه هایی از مدیریت، علوم اجتماعی و اقتصادی هستیم.

بنابراین به نظر می رسد این موضوع که در عمل چگونه افراد مختلف از رشته های مختلف علمی در فرایند طراحی سیستم شهر الکترونیک دخیل شوند یکی از چالش های طراحی و ساخت شهر الکترونیک می باشد.

مهندسی سطح بالا و مهندسی سطح پایین: هر سیستم از زیر سیستم هایی تشکیل شده است، هر یک از این زیر سیستم ها نیز از بخش هایی تشکیل شده است و به همین ترتیب هر بخش از زیر بخشی هایی تشکیل شده است این تجزیه از بالا به پایین را می توان تا رسیدن به قطعات ابتدایی تشکیل دهنده ی سیستم ادامه داد.

برای مثال سازمان های مربوط به فعالیت های اداری و فعالیت های تجاری دو زیر سیستم از سیستم شهر الکترونیک را تشکیل می دهند. از طرف دیگر ادارات مرتبط با صدور پاسبورت و ادارات مرتبط به صدور مجوز ساخت و ساز نیز دو بخش از زیر سیستم فعالیت های اداری می باشند و به همین ترتیب این بخشها نیز به نوبه خود از زیر بخش هایی تشکیل شده اند. و این فرایند تجزیه سیستم شهر الکترونیک به اجزای کوچکتر خود (زیر سیستم ها) و تجزیه همین اجزاء به بخش های کوچکتر، از بالا به پایین در مورد شهر الکترونیک می تواند تا چند مرحله دیگر نیز ادامه یابد.

درادبیات طراحی سیستم ها هر یک از بخش هایی که در یک مرحله از تجزیه سیستم قرار دارند را یک سطح از سیستم می نامیم برای مثال زیر سیتم های سیستم یک سطح از سیستم را تشکیل می دهند، همینطور تمام بخش های این زیر سیستم ها نیز یک سطح دیگر را از این سیستم تشکیل می دهند.

همچنین طراحی بخش های بالای سیستم یعنی بخش زیر سیستم ها و بخش ها، مهندسی سطح بالا نامیده می شود در این بخش ها اهداف اولیه و سطح بالای سیستم شهر الکترونیک در نظر گرفته می شود و لذا نیازمند ارتباطات فراوان با مدیران ارشد و اشخاصی که در سطوح بالای سازمانی هستند می باشیم. به همین ترتیب طراحی بخش های پایین سیستم نظیر زیر بخش ها و قطعات ابتدایی مهندسی سطح پایین نامیده می شود. همچنین اهداف اولیه و کلی سیستم بصورت اهداف عملیاتی از بخش های سطوح بالای مهندسی به سطوح پایینی منتقل می شود.

چالشی که در طراحی سیستم شهر الکترونیک با آن مواجه هستیم این است که چگونه اهداف عملیاتی از سطوح بالایی سیستم به سطوح پایینی سیستم منتقل شود. و کنترل مناسبی از سوی مدیران ارشد بر بخش های جزیی تر سیستم صورت گیرد.

تست، هماهنگی و یکپارچه سازی اجزاء مختلف : بعد از طراحی و ساخت هریک از زیر سیستم ها، زیر بخش ها وبخش های کوچکتر، هریک از این اجزاء نهایتا باید در یک وب سایت قرار گیرند. از طرف دیگر در پایان باید عمل یکپارچه سازی میان فعالیت های مرتبط شهر الکترونیک صورت گیرد. برای مثال برخی خدمات شهری مانند شهرسازی و بیمه و آتش نشانی و غیره است.

هرچه میزان هماهنگی ها میان این اجزای مختلف سیستم شهر الکترونیک بیشتر باشد عمل ادغام و یکپارچه سازی میان این اجزا بهتر، کارآمدترو با هزینه های کمتری انجام خواهدشد. بنابراین هنگام طراحی و ساخت اجزاء مختلف سیستم باید این هماهنگی ها در نظر گرفته شود.

از طرف دیگر با توجه به این نکته که سیستم شهر الکترونیک از طیف وسیعی از فعالیت های مختلف و سازمان های مسئول این فعالیت ها تشکیل شده است، لذا چگونگی ایجاد هماهنگی میان طراحی بخش های فوق به نحوی که هنگام ادغام کمترین هزینه و بیشترین عملکرد بوجود آید، یکی دیگر از چالش های طراحی و ساخت سیستم شهر الکترونیک می باشد.

تکامل تدریجی: سیستم ها به یکباره بوجود نمی آیند، بلکه در طول چرخه عمر خود ایجاد می شوند. برخی از سیستم ها تدریجا و طی مراحلی ساخته می شوند برای مثال ممکن است در مرحله اول شهر الکترونیک ابتدا امکانات ساده و یکطرفه ای نظیر انتشار اطلاعات را انجام دهد و در مراحل بعدی به تدریج با افزایش امکانات و یا ارتقاء تکنولوژی ها، خدمات دو طرفه و پیچیده تری به سیستم شهر الکترونیک افزوده شود.

چالشی که در اینجا مطرح می شود این است که این ساخت مرحله به مرحله و تدریجی چگونه در طراحی سیستم دیده شود به نحوی که سیستم توانایی ارایه فعالیت ها و خدمات تعاملی جدید را داشته باشد بدون اینکه نیاز به تغییرات وسیع و پر هزینه در اجزای سیستم قبلی وجود داشته باشد .

1-7 شهرداری الکترونیک

1-7-1 تعریف شهرداری الکترونیک

1-7-2 متدلوژی شکل گیری و تکامل شهرداری الکترونیک

1-7-3 ویژگی های شهرداری الکترونیک

1-7-4 مزایای استقرار شهرداری الکترونیک در جامعه ی مجازی

1-7-5 ضرورت ایجاد شهرداری الکترونیک

1-7-6 زیر ساختهای لازم برای توسعه ی شهرداری الکترونیکی

1-7-7 الزامات سازمانی برای حرکت به سوی شهرداری الکترونیک

1-7-7- بعد سخت افزاری شهرداری الکترونیک

1-7-7-2 بعد شهرداری الکترونیک

1-7-7-3 بعد فرد افزاری شهرداری الکترونیک

1-7-7-4 بعد روح افزاری شهرداری الکترونیک

1-7-8 الویت های الکترونیکی کردن شهرداری ها

1-7-9 چالش های پیاه سازی شهرداری الکترونیک

شنبه 20 اسفند 1390

حركت به سمت شهر الكترونیكی مشهد

شهر الكترونیك مشهد: سید علی حسینی   موضوع: مدیریت شهر الكترونیك، 

توجه به شهروندان، شهروند مداری در رأس برنامه‌های شهرداری قرار بگیرد، ارایه خدمات الکترونیکی به شهروندان و توسعه زیرساخت‌ها و شبکه‌های ارتباطی و بعد الگوبرداری از شهرهایی مثل لندن برای توسعه تجارت‌ها و کسب و کارهای الکترونیکی و افزایش رشد اقتصادی است.

به گزارش خبرنگار ICTPRESS ، دكتر غلامعلی منتظر - عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و معاون پژوهشی مركز تحقیقات سیاست علمی كشور - با بیان این مطلب و با اشاره به اهمیت شهر الكترونیكی تاكید كرد: اهمیت شهر الكترونیكی از این جهت حایز اهمیت است كه همه چیز در درون شهر شكل می‌گیرد. بنابراین اگر بدانیم شكل و شمایل شهر چه تغییری می‌كند این تا حدودی به تصویر دقیق‌تر آن كمك می‌كند؛ پس باید بدانیم برای الكترونیكی شدن شهر تهران چه چیزهایی را باید در نظر بگیریم.

توسعه اطلاعاتی شهر تهران به منظور تحقق حکمرانی مطلوب، رسیدن به ارتباط مناسب و شفاف، صادقانه و تعامل میان کارگزاران مدیریت شهری و شهروندان، تامین زیرساخت‌های مناسب و امن ارتباطی، ایجاد ساختارهای کارآمد شهری، بازنگری ساختار و فرایندهای خدمات شهری به کمک فن‌آوری اطلاعات، کوچک‌سازی اجزای دولت شهری و پاسخگویی متعهدانه در مقابل شهروندان از اهداف دیجیتالی شهر تهران است.

او با اشاره به جامعه اطلاعاتی خاطر نشان كرد: كمیسیون اروپا، جامعه اطلاعاتی را این گونه تعریف كرده است كه جامعه‌ای است كه در آن فناوری‌های ارزان اطلاعات، ذخیره‌سازی داده و انتقال آن‌ها عمومیت داشته و با نوآوری سازمانی، تجاری و اجتماعی و حقوقی همراه باشد. این جامعه اطلاعاتی ممكن است یك سازمان، یك شهر یا یك دانشگاه باشد. در شهر هم به دنبال این موضوع هستیم تا شهروندان راحت‌تر زندگی كنند.

معاون پژوهشی مركز تحقیقات سیاست علمی كشور با بیان اینكه شهر می‌تواند یك نمونه مناسبی باشد تا هم سطوح پایین‌تر و هم سطوح بالاتر از شهر را به صورت الكترونیكی در آوریم، گفت: ویژگی‌هایی كه برای یك جامعه اطلاعاتی به عنوان مثال یك شهر الكترونیكی شمرده می‌شود، این است كه مفاهیم سنتی كه ما از آموزش، اقتصاد، كسب و كار و تجارت داریم همه متحول می‌شود.

وی ادامه داد: نوع نگاه ما به آموزش كاملا متفاوت می‌شود. در حال حاضر فرد صبح به مركز آموزشی می‌رود و زیر نظر یك معلم آموزش می‌بیند؛ در شهر الكترونیكی این شكل از آموزش متحول می‌شود و فرد می‌تواند بدون آن كه از منزل خارج شود تحصیل كند. در كسب و كار هم وضعیت به همین منوال است و شكل جدیدی از آن كه پسوند الكترونیكی دارد به وجود می‌آید.

منتظر عنوان كرد: در جامعه اطلاعاتی ارزش‌های اطلاعاتی جایگزین ارزش‌های مادی می‌شود. در حال حاضر ارزش اصلی كارها به تبادل مواد و كالا مرتبط است. اما در این جامعه هسته اصلی انتقال اطلاعات است و اطلاعات به سرعت تولید و به عنوان كالا در اختیار قرار می‌گیرد. چیزی نیست كه قبلا وجود نداشته اما ارزش مادی و كالایی آن جدید است.

عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه با اشاره به این كه در گذشته اطلاعات را به‌عنوان یك كالا در نظر نمی‌گرفتیم، در این باره گفت: در دوره قبل از عصر اطلاعات یعنی حدود 25 سال قبل آن چه كه مطرح بود این كه باید فرد كالایی را تولید كند و بعد آن را به تولید انبوه برساند تا سود مضاعف داشته باشد.

او ادامه داد: در عصر جدید به جای تولید انبوه به سمت نوآوری انبوه می‌رویم. به عنوان مثال ارزش افزوده مایكروسافت این نیست كه نرم‌افزار تولید كند و بعد این نرم‌افزار در تعداد زیاد و برای مدت زمان زیاد استفاده شود. بلكه بر اساس این است كه یك نرم‌افزار را تولید و آن را به صورت داخلی برای مصرف كننده سفارشی كند.

استاد دانشگاه تربیت مدرس با توجه به تعریفی كه از شهر الكترونیكی ارائه كرد، افزود: اولین باری كه واژه‌ی شهر الكترونیكی e-city در مجامع مختلف مطرح شد، سال 1994 در یك كنفرانسی در آمستردام بود كه شهری داشته باشیم كه تمام كارها از طریق شبكه باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: بر اساس این ایده یك تعریف دقیق‌تری برای شهر الكترونیكی مطرح شد به این ترتیب كه شهر الكترونیكی شهری است كه امكان دسترسی الكترونیكی به همه خدمات ادارات، سازمان‌ها و اماكن درون شهری و دستیابی به اطلاعات مختلف مورد نیاز به صورت شبانه‌روزی و به صورت با ثبات، قابل اطمینان و امن و محرمانه را فراهم می‌كند. معنای ساده آن این است كه شما بتوانید در درون منزل خود همه كارهایتان را انجام دهید.

وی با بیان اینكه آن چیزی كه شهر را به سمت شهر الكترونیكی می‌برد در یك نگاه نظامند شهرداری است گفت: مدیر اصلی شهر باید شهرداری باشد. در این صورت شهروندان خدمات مورد نیاز خود را به بهترین شكل و كوتاهترین زمان دریافت خواهند كرد و به تبع آن هم شهرداری كنترل و نظارت بیشتری بر حوزه كاری خود خواهند داشت.

منتظر در ادامه به بررسی پنج شهر الكترونیك جهان شامل تورنتو در كانادا، لندن در انگلیس، هنگ كنگ در هنگ كنگ، سئول در كره جنوبی و كوآلالمپور در مالزی پرداخت.

معاون پژوهشی مركز تحقیقات سیاست علمی كشور در ادامه خاطر نشان كرد: لندن یكی از شهرهای الكترونیك جهان و ششمین شهر اقتصادی بزرگ جهان و دومین شهر اقتصادی در اتحادیه اروپا است. میزان تولید ناخالص این شهر در سال 2006 حدود 450 میلیارد دلار بوده است.

وی افزود: چشم انداز شهرداری دیجیتالی شهر لندن، یافتن راه حل‌های خلاق و استفاده از فن‌آوری‌های جدید برای حمایت‌های اقتصادی و حذف شكاف دیجیتالی در شهر است. مولفه‌هایی كه برای این چشم‌انداز در نظر گرفته است تاكید روی شهروند، تاكید روی كسب و كار، تاكید روی شركای اقتصادی و فرهنگی، تاكید روی فن‌آوری و تاكید روی خلاقیت است. تقریبا در تمامی این شهرهای الكترونیكی این مولفه ها یكسان است.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص چشم‌انداز مشترک شهرهای الكترونیكی گفت: استفاده از فناوری ‌های نوین، حمایت از کسب و کار، ارتقای بخش فناوری اطلاعات و جذب آن در محیط شهری، گسترش آموزش، پژوهش و توسعه واحدهای تحقیق و توسعه شهری، توسعه اقتصاد دانش بنیاد، توسعه کسب و کار الکترونیکی، دولت الکترونیکی و زیرساخت‌های شبکه هدف مشترك تمام این شهرها است.

وی افزود: این هدف باید گام به گام صورت بگیرد؛ در یک برنامه میان مدت مدیریت شهری را به یک مدیریت واحد تبدیل کنیم که برنامه‌ریزی آن شهروند مدارانه باشد و بر اساس آن خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارایه کنیم.

او با توجه به این چشم‌انداز عنوان كرد: شهرداری دیجیتالی شهر تهران را می‌توان به این صورت تعریف کرد، ایجاد زندگی سالم و با نشاط با کاربرد فن‌آوری اطلاعات برای شهروندان از طریق فهم صحیح نیازهای شهروندان جامعه و فراهم‌سازی خدمات الکترونیکی، افزایش کیفیت زندگی به واسطه فراهم کردن خدمات مناسب شهری برای زندگی سالم توام با رفاه و معنویت برای شهروندان.

معاون پژوهشی مركز تحقیقات سیاست علمی كشور با بیان این كه هدف از نوآوری در مدیریت شهری برای بهبود مستمر کیفیت زندگی و ارتقاء فرهنگی شهر است، گفت: شهر دانش بنیاد از کاربرد فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی نوین حاصل می‌شود.

وی افزایش کیفیت زندگی توام با اخلاق‌مداری یعنی ارتقای سطح بهداشت جسمی و روانی، افزایش آرامش و رفاه اجتماعی توام با ارتقای سطح دانش، بینش و فرهنگ شهروندان با استفاده از فناوری اطلاعات، ارتقای نقش و جایگاه تهران در سطح منطقه، توجه به گردشگری به ویژه به گردشگری منطقه‌ای، ارتباطات علمی و فرهنگی میان تهران و کشورهای اسلامی و‌ آسیایی و ایجاد همکاری‌های متقابل از دیگر اهداف دیجیتالی شهر تهران برشمرد.

این محقق تاكید كرد: چشم‌انداز تهران در افق 1404 به این صورت است که تهران در سال 1404 به عنوان شهر برتر منطقه در نوآوری، دانش بنیادی، پاکیزگی، اخلاق و فرهنگ، کیفیت بالای زندگی و ارایه خدمات پایای الکترونیکی شناخته می‌شود.

وی افزود: مولفه‌های این چشم‌انداز هم شامل شهروندمداری، پاکیزگی و زیبایی، خلاقیت و نوآوری، دانش بنیادی، کیفیت زندگی، اخلاق و فرهنگ است. اهداف آن توسعه اطلاعاتی شهر تهران در جهت حکمرانی مطلوب، تامین زیرساخت‌های ارتباطاتی مناسب و امن، ایجاد ساختارهای کارآمد شهری، افزایش کیفیت زندگی شهروندان توام با اخلاق‌مداری، ارتقای نقش و جایگاه تهران در سطح ملی و منطقه‌ای است.

به گفته وی راهبردهای آن توسعه برنامه‌های دولت الکترونیکی، ارتقای اقتصاد دانش بنیاد، ایجاد بستر مناسب برای مدیریت بهتر شهر تهران، فرهنگ‌سازی، آموزش و ترغیب مردم به استفاده از خدمات الکترونیکی و توسعه شهرهای مجازی است و راهکارهای آن افزایش تعاملات اقتصادی تحت وب، اصلاح معماری سازمانی مبتنی بر سازمان هوشمند، استفاده از فن‌آوری اطلاعات در کنترل مناسب ترافیک شهر، فراهم‌سازی زیرساخت‌های ارتباطی، فراهم‌سازی تشکیلات سازمانی شفاف و پاسخگو در مقابل شهروندان است.

او تصریح كرد: همان طور که مشخص است این امور از عهده شهرداری به تنهایی بر نمی‌آید و نیاز به یک اراده ملی دارد. پروژه‌های کلیدی که برای تهران می‌توان در نظر گرفت شامل هدایت شهر به سمت صنایع بنیاد، توسعه آموزش و پژوهش های نو، بازمهندسی فرایندها و شفافیت اداری در مدیریت شهری، توسعه و اصلاح زیرساخت‌ها برای دسترسی به شبکه امن، افزایش دورکاری و توسعه خدمات الکترونیکی متعامل است.

منبع:

http://www.ictpress.ir

موضوعات

به گالری تصاویر دیدنی شهر الكترونیك مشهد خوش آمدید

شهر الكترونیك مشهد

آرشیو سایت

نظرسنجی

  به نظر شما، لزوم توسعه پورتال mashhad.ir بعنوان درگاه ارتباط مردم با شهرداری مشهد چه اندازه است؟

 • آخرین اخبار

 • ابر برچسبها

آمار وب سایت

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • بازدید ماه آینده :
 • تعداد کل اخبار :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات