شهر الكترونیك مشهد

بعد روح افزاری شهرداری الکترونیکی

علاوه بر عوامل فوق که هرکدام بخشی از الزامات حرکت به سمت شهرداری الکترونیکی را تشریح می کردند چنین به نظر می رسد که عناصر ناملموس ولی تأثیر گذار دیگری نیز وجود داشته باشند که به خاطر ماهیت فراگیر و مخصوصشان، عامل حرکت و پویایی سایر عوامل پیش گفته را فراهم می آورند، این عناصر را تحت عنوان روح افزارهای سازمانی شهرداریهای الکترونیکی تشریح می کنیم.

فرهنگ سازمانی : فرهنگ سازمانی نشان دهنده مجموعه ای از ارزشها، باورها، هنجارها و تفاهم هایی است که سازمان در آنها با کارکنان وجوه مشترک دارد. فرهنگ سازمان مفهوم نانوشته ای است که با توجه به عوامل متعدد قابل مشاهده و شناسایی می باشد. برخی از این فاکتورها عبارتند از: رخدادها و حوادث گذشته سازمان، جلسات سازمانی و نحوه برگزاری آنها، رفتارها و اقدامات مدیریت عالی سازمان، طرح جا و مکان (ساختار فیزیکی)، مستندات و مکاتبات اداری، مراسم، جشنها و مناسبتهای مختلف و... پاره ای از دانشمندان به ویژه مردم شناسان را عقیده بر آنست که فناوری باید با فرهنگ سازمان بخواند وگرنه پذیرفته نمی شود. هنگامی که فرهنگ بنیادین سازمان با واقعیتها منطبق نباشد، اعضا فرهنگ می کوشند تا واقعیت را انکار نموده، نادیده بگیرند ویا آنچنان دگرگون نمایند که با فرهنگ آنها هماهنگ شود. بعلاوه فناوری اطلاعات می تواند به تهدید یا پشتیبانی از فرهنگ سازمان بپردازد. بنابراین قبل از آغاز تلاشهای منظم برای حرکت به سمت شهرداری الکترونیکی والبته همزمان با این تلاشها لازم است تا فرهنگ سازی لازم در سطوح و لایه های مختلف سازمانی به عمل آید تا انطباق میان فرهنگ وفناوری برقرار شده و این دوعنصر مدیریتی از یکدیگر پشتیبانی نمایند.

مسئولیت اجتماعی واخلاق: دیدگاه سنتی مدیریت، مفهوم مسئولیت اجتماعی را پدیده ای زائد و دست و پاگیر می دانست چنانکه پیش از این تنها مسئولیت اجتماعی سازمانها را تحقق اهداف و برآوردن خواسته های صاحبان و مالکان سازمان قلمداد می کردند. اما پیدایش تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و به تبع آن تشدید رقابت جهانی باعث شده است تا موضوع اخلاقیات و مسئولیت اجتماعی هم از جایگاه والاتری برخوردار گردد. صاحبنظران، مسئولیت اجتماعی و تعهد به آن را در عصر حاضر بعنوان نوعی سرمایه گذاری بلند مدت سازمان مطرح می کنند و رعایت مبانی اخلاقی جامعه را در تحقق اهداف سازمانی مؤثر می دانند. این مسأله در مورد شهرداریها و بدلیل تأثیرات محیطی شدید آن از اهمیت بیشتری برخوردار است. بدین ترتیب لازم است که مدیران شهرداریهای الکترونیکی به جنبه های اجتماعی فعالیتهای خویش بویژه در حوزه زیست محیطی توجه ویژه نموده و آمادگیهای لازم برای پذیرش و دفاع از مسئولیت اجتماعی سازمان خود را ایجاد نمایند. اهتمام برای اخذ گواهینامه های زیست میحطی از جمله این برنامه محسوب می شود.

تعاملات خارجی و مرز سازمانی: امروزه تغییر اوضاع اجتماعی و حتی سیاسی در هر گوشه از جهان منجر به بروز تحولات عیمق و گسترده ای در سطح کل گستره جهانی می شود واثر پروانه ای را بخوبی نشانگر است. اینگونه است که کم رنگ و نامشخص شدن مرزهای خارجی سازمان ها و ازجمله شهردرایها از دیگر تبعات و نشانه های ایجاد سازمان های متناسب با عصر اطلاعات محسوب می شود. از میان برداشته شدن محدودیت مکان و زمان در انجام مبادلات تجاری و همکاریهای پژوهشی و مهندسی و ارتباطات، امکان صدور خدمات فکری، فرهنگی و نرم افزای بدون ضرورت انتقال فیزیکی وتحمل صدمات انسانی ودر یک کلام حذف مرزهای سازمان از پیامدهای پیشرفت فناوری و حهانی شدن برای شهرداریها بشمار می رود. بنابراین روشن است که برای حضور در عرصه شهرداری الکترونیکی لازم است مقدمات کافی برای حضور و فعالیت در قلمروی خارج از مرزهای شهری در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی فراهم گردد.

ارتباطات غیر رسمی: در کنار شبکه رسمی تعاملات و ارتباطات در سازمان، همواره اشکال و شیوه های غیر رسمی ارتباطات نیز در قالب گروههای ویژه و غیر رسمی وجود داشته واتفاقا تأثیر ونفوذ فوق العاده ای هم بر عملکرد سازمانی ایفا می نماید. گسترده و همه گیر شدن ابزارهای نوین ارتباطی و شیوع مکانیزم های ارتباط از راه دور در سازمان های مجازی بهمراه فرایند عدم تمرکز و مسطح سازی سازمان چالش های جدیدی را فراروی مدیریت ایجاد نموده است که یکی از مهمترین آنها کاهش مراودات و ارتباطات غیر رسمی در میان اعضای سازمان و در نتیجه سست شدن پیوندها و پاره شدن رشته های انسجام و پیوستگی در بین اجزای مختلف سازمان عنوان شده است. در این زمینه حتی خطر گم شدن مفهوم هویت سازمانی در اذهان کارکنان و مدیران سازمان هم به کرات گوشزد شده است.

فشارهای اجتماعی : سازمانهای عصر اطلاعات هرگز نمی توانند خود را از دنیای اطرافشان مجزا و از خطرات و تهدیدهای آن مصون بدانند. دهکده نوین جهانی آنقدر کوچک هست که نتوان در آن فارغ و غافل از خواسته ها و علایق جوامع متعدد بین المللی به مدیریت سازمان پرداخت. هرچه که دیوار سازمانها کوتاهتر و نازکتر گردد(مجازی سابق) فشار نگاه ها و کنترلهای خارجی از سوی جامعه بیشتر خواهد شد. در چنین شرایطی بی توجهی و کم اعتنایی به خواسته ها، نیازها و تمایلات جامعه جهانی نه ممکن و نه به صلاح سازمان خواهد بود. افزایش فشارهای اجتماعی در زمینه حق انتخاب مشتری مثال خوبی در این زمینه است که سبب رونق بحث مشتری گرایی و بکله مشتری محوری در سازمان های امروزی گردیده است.

بعد فرد افزاری شهرداری الکترونیکی

کارکنان شهرداری که از آنها بعنوان مزیت رقابتی سازمانهای عصر اطلاعات نام برده می شود و به سرمایه های انسانی شهرت دارند، نیز باید از ویژگیها و شرایط مخصوصی برخوردار باشند تا بتوانند حرکت به سمت ایجاد شهرداری الکترونیکی را تضمین نمایند. قطعا بدون همراهی این بعد از سازمان، سایر ابعاد سخت و نرم سازمان نخواهند توانست به نقش مطلوب خود نائل شوند.

حجم نیروی انسانی: باورود فناوری اطلاعات به شهرداری نیاز به نیروی انسانی کاهش می یابد. از یک سو مکانیزه شدن فرایند ها و اتوماسیون اداری واز سوی دیگر تسهیل ارتباطات و اطلاع رسانی به کمک این فن آوریهای پیشرفته، دست در دست هم داده اند و حجم نیروی انسانی مورد نیاز در سازمان را به حداقل رسانده اند. برخی دیگر از عوامل کاهش دهنده حجم نیروی انسانی نیز در قمست اندازه سازمان مطرح شده اند. لذا در مجموع چنین به نظر میرسد که شهرداریهای الکترونیکی در مقایسه با شهرداریهای سنتی به تعداد پرسنل بسیار کمتری نیازمند هستند از جمله الزامات حرکت به سمت الکترونیکی شدن شهرداریها، آزاد سازی نیروهای پر تعدد فعلی است.

تخصص و تحصیلات: در عصر اطلاعات کارکنان یدی سازمانهای سنتی به کارکنان دانشی تبدیل شده اند و فناوران در ترکیب نیروی انسانی سازمان جایگاه ویژه ای یافته اند به طوری که گفته شده است ارزشمندترین دارایی های یک سازمان در سده بیستم "ابزار تولید" آن بودند در حالیکه در سده بیست و یکم "کارکنان دانشی و بهره وری آنها" چنین جایگاهی خواهند داشت. شهرداری الکترونیکی از کارکنانی کم تعداد تشکیل خواهد شد که هرکدام منبعی ارزشمند از تخصص و تحصیلات دانشگاهی مرتبط با حوزه کاری خود هستند. لذا افزایش سطح تحصیلات و تخصص دانش پرسنل، یکی از مهمترین گامهای مؤثر در مسیر الکترونیکی شدن شهرداریها قلمداد می شود.

تجربه: پیشرفتهای سریع و لحظه ای تکنولوژی، محیطی را زمینه ساز شده که در آن دیگر تجربه افراد در کارکردن با ابزارها و روشهای سنتی اهمیت و جایگاه گذشته خویش را از دست داده است و ضرورت یادگیری دائمی و همیشگی را در سازمان پررنگ تر نموده است. امروزه دیگر نمی توان به صرف دارابودن سابقه ای طولانی در انجام وظیفه ای خاص ادعای تخصص و برتری جویی نمود زیرا تمام تجربه چند ده ساله یک کارمند قدیمی ممکن است توسط دانش چند ماهه یک نیروی دانشی عقب گذاشته شود. پس در شهرداریهای الکترونیکی آنچه بیش از تجربه و سابقه، ارزشمند است، قدرت یادگیری و قابلیت نوآوری خواهد بود.

سن کارکنان: در شهرداری الکترونیکی با توجه به کم رنگ شدن عنصر تجربه و سابقه و قدرتمندتر شدن عامل دانش در فرایندهای سازمانی بنظر می رسد که مدیریت منابع انسانی به سمت جوان گرایی در استخدامها حرکت می کند و از آنجا که سازمان های عصر حاضر بنا بر دلایل متعدد از استخدام مادام العمر و دائمی کارکنان شهرداریها در مسیر الکترونیکی شدن به تدریج کاهش می یابد. جوان شدن سازمانها از طرفی با افزایش میانگین جهانی سن بشر در تناقض بوده و این مسأله یکی از پاردوکس های شگفت انگیز حاصل از فن آوری اطلاعات را نشان می دهد.

جنسیت: اگرچه فن آوری اطلاعات وارتباطات هیچ تمرکز یا تأکید ویژه ای نسبت به جنسیت خاصی ابراز نمی دارد اما بدلیل ماهیت دانش گرا و تخصص محور خود زمینه ای را فراهم آور شده است که در آن تمام افراد جامعه صرفنظر از کلیه عوامل حاشیه ای و تنها بر اساس اصل شایسته سالاری می توانند به سازمان های عصر اطلاعات داخل شده و کار راهه های ترقی را بپیمایند. اولین نتیجه منطقی چنین رویکردی هموارتر شدن راه ورود زنان به شهرداری الکترونیکی و فروریختن سقف شیشه ای می باشد.

نژاد و فرهنگ: شهرداری الکترونیکی برای موفقیت و کامیابی در تحقق اهداف چندگانه و گسترده خود مجبور به استفاده و بهره گیری از نیروی انسانی متنوع و دارای فرهنگها و نژادهای مختلف می باشد. گسترش ارتباطات و فناوری اطلاعات با از میان برداشتن محدودیت های مکان و زمان این بستر را فراهم نموده است که بدون نیاز به مهاجرت فیزیکی، عملا نیروهای متخصص در درون شهرهای خودشان به خدمت شهرداریهای الکترونیکی سایر شهرها درآیند واین روند منجر به شکل گیری جامعه ای متنوع از کارکنان در زمینه نژاد، فرهنگ، زبان، علایق و... در شهرداریها خواهد شد.

بعد نرم افزاری شهرداری الکترونیکی

برخی از ویژگیهای سازمانی مورد نیاز برای حرکت به سوی شهرداری الکترونیکی را باید در عناصری غیر مشهود و ناملموس دانست که علی رغم این ویژگی، دارای تأثیرات شگرف بر روند فعالیتهای سازمان می باشند. برخی از مهمترین این عوامل عبارتند از :

نظام تولید خدمات: پارادایم سنتی تولیدکالا و خدمات مبتنی بر تخصص گرایی و تقسیم کار بنا نهاده شده بود و تمام دستاوردهای امروزین مدیریت و سازمان مرهون همین اصول می باشد که نظریه کلان مدیریت و بهره وری را شکل می دهند این تئوری در عمل با مشکلات متعددی مواجه گردید ازجمله آنکه مفهوم تولید انبوه که از پیامدهای این نظریه قلمداد می شود در چالش با محدودیتهای فیزیکی طبیعی اقتصادی و غیره دچار توقف و شکست می گردد. اگرچه مؤلفه های پارادایم نوین هنوز دقیقا بیان وتشریح نشده اند اما استقرار آن بر پایه های استواری همچون پویایی های غیر خطی مسجل گردیده است که بر اثر پیامدهای سلطه تکنولوژی اطلاعات بر سیستمهای فنی تولید شکل گرفته اند ومشخصات زیر را به همراه داشته است:

· کوتاه شدن چرخه تولید خدمات از راه افزایش سرعت تبدیل ورودی به خروجی و ارتقای بهره وری اثر بخشی از طریق کاهش هزینه های عملیاتی

· افزایش قدرت رقابت سازمان در اثر پیشرفتهای حاصله در کنترل کیفی و نوآوری و ارائه روشهای کنترل دقیق منابع سازمانی

· ایجادحالت بدون ضایعه بودن از نظر مواد، انرژِی، نیروی انسانی، و زمان در فرایندهای سازمانی از تحقیق وتوسعه گرفته تا تولید و ارائه خدمات

در فرایند تولید خدمات، فناوری اطلاعات یکی از عاملهای تولید به حساب می آید که به آسانی می تواند جانشین سرمایه ونیروی کار گردد. با بکارگیری فناوری اطلاعات و خودکار نمودن بخشی از عملیاتی که بیشتر دستی انجام می شدند،سراسر روش تولید خدمات تأثیر می پذیرد و رفته رفته هزنیه های نیروی کار وسرمایه روبه کاهش می گذارد. از این گذشته، گسترش آینده بخش خدمات نیز بیشتر بر محور سرمایه خواهد بود نه نیروی کار که بطور سنتی هزینه بردار می باشد فناوری اطلاعات می تواند هزینه بدست آوردن و تحلیل اطلاعات را کاهش داده و در نتیجه هزینه های سرپرستی و مدیریتی در شهرداری الکترونیکی کاسته خواهد شد.

نظامهای اطلاعاتی: امروزه پردازش و چالش با اطلاعات، یکی از فعالیتهای عمده تمامی افراد جامعه بویزه مدیران محسوب می شود بطوریکه مطالعات نشان می دهد 80 درصد وقت اجرایی سازمان های مختلف در امر پردازش وانتقال اطلاعات صرف می شود. مطالعه جالبی نیز در پاسخ به این سئوال انجام گرفته است که یک سازمان برای چه مدت می تواند بدون پردازش اطلاعات توسط کامپیوتر به فعالیتهای خود ادامه دهد ونتایج آن که از 36 سازمان مختلف بدست آمده بود نشان می داد که 28 درصد از فعالیتهای عملیاتی می توانند برای پنج ونیم روز ادامه یابند. اگرچه در دیدگاه سنتی، منابع سازمان را تنها در امکانات مادی و سرمایه انسانی تصور می کردند اما اینک ودرعصر اطلاعات و ارتباطات، مهمترین منبع سازمانی را بعد نیروی انسانی، عنصر اطلاعات می دانند.

با توجه به فزونی وگسترش روز به روز حجم و سرعت تولید و گردش اطلاعات، ایجاد نوعی سیستم که تمامی این اطلاعات را جمع آوری، پالایش، فشرده، ذخیره و منتفل نماید ضروری به نطر می رسد و در همین راستا سیستم اطلاعاتی مدیریت برای استفاده مدیران در سازمان ایجاد گردیده است. در تعریفی ساده و مختصر سیستم اطلاعاتی را می توان یک سیستم رسمی در سازمان دانست که گزارشهای لازم را برای فرایند تصمیم گیری مدیریت فراهم می آورد و در واقع اطلاعات لازم برای تحقق فرایندهای حیاتی سازمان را تهیه وارائه می کند. هر سیستم اطلاعاتی از پنج عنصر کلیدی و عمده تشکیل یافته است: افراد، رویه ها، نرم افزار، سخت افزار وداده. روابط و تعاملات این اجزای پنج گانه را اینگونه می توان تحلیل نمودکه : رویه ها افراد را هدایت می کنند که چگونه بتوانند داده ها را به اطلاعات تبدیل نمایندواز طرف دیگر نرم افزار نیز به سخت افزار جهت دهی می کند تا این وظیفه یعنی تبدیل داده به اطلاعات را هرچه بهتر به انجام برساند. شهرداریها بدلیل حجم بالای تبادلات و فعالیتهایشان، به شدت نیازمند بهره مندی از چنین نظامهایی هستند.

نظام مدیریت دانش: سازمان های سنتی و از جمله شهرداریها در اعمال مؤثر مدیریت دانش کاستی ها و نقائص چندی رامتحمل بودند که می توان به این موارد اشاره کرد: عدم توجه کافی به دانش ضمنی یا مدیریت رسمی دانش، عدم استفاده از دانش سازمان بعنون اهرم نفوذ و توسعه، ناتوانی و کم توانی در امر یادگیری از موفقیتها و شکستهای گذشته بمنظور بهبود تصمیم گیری استراتژیک و عدم استفاده کامل از دانش برای تولید ارزش. به منظور غلبه بر این نقاط ضعف و با توجه به اهمیت دانش در سازمانهای عصر اطلاعات، لازم به نظر می رسد که شهرداری های الکترونیکی، اقدامات مؤثری در راستای پیاده سازی نظام مدیریت دانش پیش رو داشته باشند. یکی از این گامها ایجاد جایگاه سازمانی مدیریت عالی دانش به جای پستهایی چون مدیریت یا معاونت سیستمها و روشها و... می باشد. ضمن آنکه لازم است دارندگان این پستها در این حوزه انتخاب شوند تا برای شناسایی دانش آشکار و ضمنی در سازمان و محیط به فعالیت بپردازند.

سبک مدیریت : سبک مدیریت به نگرش و دید کلی مدیریت در انجام وظایف، کارکردهای تصمیم گیری، روشهای ایجاد انگیزش و الگوهای ارتباطی اشاره دارد. این مفهوم نشان دهنده طرز تلقی مدیر از سازمان و متغیرهای مختلف و متعدد آن می باشد و بر میزان و چگونگی استفاده مدیریت از قدرت، کنترل، حمایت و سایر عوامل سازمانی تمرکز دارد. گفته شده که فعالیتها واقدامات حیاتی مدیر در سازمان در قالب سبک مدیریت نمود پیدا می کند و درصورتی که سبک مدیرت اعمال شده از سوی مدیر دارای تناسب وسازگاری کافی با سایر متغیرها ومؤلفه های سازمانی باشد، می توان به موفقیت مدیر و سازمان در نیل به اهداف از پیش تعیین شده امیدوار بود.

مدیریت بازار: تبادل دوجانبه وگاه چند جانبه با بازارهای مختلف از جمله نیازهای روبه روشد شهرداریها محسوب می شود واین در حالیست که نظام مدیریت بازار در شهرداری الکترونیکی ، الگویی متفاوت از سازمانهای سنتی را تجربه می کند.

فناوری اطلاعات، تأثیرات شگرفی در صحنه مدیریت بازار بر جای گذاشته است. شناخت بازارهای هدف، بازاریابی، امکان ارتباط مستقیم میان عوامل عرضه و متقاضی کالا و خدمات، کاهش وقت و زمان و تسریع روند تجاری، مبادله اسناد و اطلاعات لازم، بهره گیری در انجام عملیات بانکی، خدمات بیمه ای، گواهیهای لازم در ورود و خروج کالا، عملیات حمل ونقل وکالا رسانی، فراگیری اطلاعات وعدم انحصار آن و سر انجام اطمینان بیشتر به صحت اطلاعات و تصحیح عملیات اطلاع رسانی از رهاوردهای موفق تجارت الکترونیکی با استفاده از خدمات شبکه رایانه ای است. به علاوه فناوری اطلاعات، با مهیا نمودن میدان دادو ستد کالا برای کلیه افراد وایجاد شرایط وامتیازات یکسان، زمینه را برای مشارکت تمامی استعداد های بالقوه فراهم نماید.

موضوعات

به گالری تصاویر دیدنی شهر الكترونیك مشهد خوش آمدید

شهر الكترونیك مشهد

آرشیو سایت

نظرسنجی

  به نظر شما، لزوم توسعه پورتال mashhad.ir بعنوان درگاه ارتباط مردم با شهرداری مشهد چه اندازه است؟

 • آخرین اخبار

 • ابر برچسبها

آمار وب سایت

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • بازدید ماه آینده :
 • تعداد کل اخبار :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic