شهر الكترونیك مشهد

نتایج تحقیق در مورد راه‌كارهای بهداشت الكترونیك در شهر الكترونیك :

از بهار سال 2002 اطلاعات مربوط به متغیر مستقل(I ) طراحی سازمانی از كشورهای آمریكا و كره جنوبی جمع آوری شده است. اطلاعات مربوط به متغیر مستقل(II ) اجتناب از عدم قطعیت از كشورهای آمریكا، كره جنوبی، انگلیس، فرانسه، ژاپن و سنگاپور نیز جمع آوری گردید. اطلاعات مربوط به متغیر وابسته (I )یعنی محاسبه هزینه بازاء هر مشاوره از طریق پزشكی از راه دور در همه سازمانهای مورد مطالعه به صورت مبهم تهیه شده اما هنوز تلاش برای به دست آوردن اطلاعات واضح و روشن ادامه دارد. اطلاعات مربوط به متغیر وابسته(II) یعنی درك و آگاهی متخصصان از موفقیت پزشكی از راه دور از كشورهای آمریكا، كره جنوبی به دست آمده ولی در كشورهای فرانسه، انگلیس، ژاپن و سنگاپور در حال جمع آوری است.

ذیلاً نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها از كشور آمریكا براساس متغیر مستقل (II) طراحی سازمانی ارائه می شود. (جدول 1) امتیازات از 1 تا 7 مرتب شده اند& به صورتی كه عدد 7 نشان داده دهنده گرایش بیشتر این متغیر به سوی برقراری فرهنگ یادگیری در سازمان است.

امتیازهای كمتر از 4 نشان دهنده فرهنگ سازمانی بسیار مكانیكی هستند (یعنی آموزش و یادگیری سازمانی به منظور توانمندی كاركنان در اجرای موفقیت آمیز پزشكی از راه دور تشویق و ترغیب نمی شود). در این جدول 4 مورد از 7 متغیر پایین تر از آستانه 4 امتیاز قرار دارند.

مصاحبه های غیررسمی در آمریكا و كره جنوبی: با ارائه كنندگان خدمات بهداشتی و درمانی مصاحبه های غیررسمی انجام شد.

رویكرد ما تشویق شركت كنندگان در مصاحبه برای صحبت در مورد سازمانهای خود بود و اینكه چه عواملی می تواند فعالیت پزشكی از راه دور را در این سازمانها بهبود بخشد. نكات اصلی به دست آمده در دو فهرست 1 و 2 به شرح زیر آماده شد:

فهرست 1 - آمریكا: اطلاعات مصاحبه غیررسمی: 23 = n . برای بهره برداری موفق از پزشكی از راه دور نیاز به سازمانهایی است كه دارای ویژگیهای زیر باشند:

اجرای شیوه های رهبری ؛

حمایت از فناوری؛

انتقال و بیان آزاد اشتباهات و موفقیتها؛

ارتباط دوطرفه از بالا به پایین و از پایین به بالا در سازمان؛

آزمون عقاید جدید؛

علاقه به رویكردهای متنوع؛

ارائه آموزشهای مستمر برای درك چرا و چطور.

فهرست 2 - كره جنوبی: اطلاعات مصاحبه غیررسمی:12 = n . برای بهره برداری موفق از پزشكی از راه دور نیاز به سازمانهایی است كه دارای ویژگیهای زیر باشند:

وجود قوانین و مقررات واضح و شفاف؛

وفاداری كاركنان به سازمان؛

انتخاب و انجام راه صحیح؛

عمل، عمل، عمل و باز هم عمل؛

حذف ابهامات؛

ارائه آموزش برای پیروی كردن از دستورالعملها؛

وجود رهبری قوی.

متغیر مستقل(II) در خصوص اجتناب از عدم قطعیت: بااستفاده از اطلاعات هافستد (2000) ، سازمانهای مورد مطالعه برمبنای ارزش كلی آنها در مورد اجتناب از عدم قطعیت به صورت زیر طبقه بندی گردیدند:

اجتناب از عدم قطعیت با درجه بالا (حداكثر 20درصد از كلیه كشورهای مورد مطالعه)

مانند : ژاپن، فرانسه، كره جنوبی

اجتناب از عدم قطعیت با درجه پایین (حداقل 20 درصد از كلیه كشورهای مورد مطالعه)

مانند : سنگاپور، آمریكا، انگلیس

- متغیر وابسته (I) هزینه بازاء هر مشاوره: تاكنون اطلاعات كامل نشده است.

- متغیر وابسته (II) دیدگاه متخصصان در مورد موفقیت پزشكی از راه دور: در آمریكا 35 مصاحبه غیررسمی با مدیران و محققان تلاشگر در زمینه پزشكی از راه دور انجام شد. اگرچه بیشتر مصاحبه شوندگان از حـــــامیان و علاقه مندان به پزشكی از راه دور بودند، اما مشخص شد كه پزشكی از راه دور بیشتر یك مقوله ناموفق است تا یك امر موفق. البته موارد استثنایی نیز وجود دارد: مثلاً هنگامی كه زندانیها از پزشكی از راه دور استفاده كردند، متخصصان به نحوه استفاده از آن نمره F دادند اما به بهبودی عملكرد آن در این حیطه امیدوار بودند. در كره جنوبی خلاف این صورت گرفت. بیش از 15 مصاحبه غیررسمی با محققان و مدیران مجرب در خصوص پزشكی از راه دور انجام شد؛ با این برداشت كه آنها به این مقوله به عنوان یك موفقیت بــــــزرگ می نگریستند. این افراد حكایت از بهره برداری بیش از انتظار و رضامندی بیماران از پزشكی از راه دور می كردند و به آن درجه + B دادند.

بحث

نتایج مقدماتی از فرضیه اول یا فرضیه دوم حمایت نمی كند. نتایج مربوط به كشور آمریكا (با فرهنگ سازمانی اجتناب از عدم قطعیت با درجه پایین) نشان می دهد كه عقیده پزشكان این است كه اگر از فناوریهای جدید بهداشتی درمانی الكترونیك مانند پزشكی از راه دور به طور كارآمد استفاده شود، سازمانهای ارائه كننده خدمات بهداشتی و درمانی كه به این فناوری نیاز دارند، بیشتر ارگانیك هستند. همچنین متخصصان بهداشت و درمان الكترونیك و مدیران اجرایی بهداشت و درمان آمریكایی اعتقاد دارند كه طراحی های فعلی سازمانها از نقطه نظر استفاده موثر از بهداشت الكترونیك بیشتر مكانیكی هستند.

از سوی دیگر، محققان و مدیران اجرایی بهداشت و درمان در كشور كره جنوبی (با فرهنگ سازمانی اجتناب از عدم قطعیت با درجه بالا) نشان می دهد كه آنها برای به اجرا درآوردن موفق فناوری بهداشتی و درمانی الكترونیك معتقد به طراحی سازمانی مكانیكی هستند و در حقیقت به بهره برداری موثر از فناوری پزشكی از راه دور اعتقاد دارند.

باوجود این حجم نمونه پاسخ دهنده ها در این تحقیق كوچك است. در پاسخ نامه های دست نویس نیز هیچ نشانه ای دال بر اینكه كه فرضیه اول و دوم به تنهایی به وسیله نتایج رد شده است، وجود ندارد. به بیان دقیق تر در ابتدا پیشنهاد می شود كه تحقیقات كیفی می تواند به درك و آگاهی ما از ارتباط بین طراحی سازمان و به اجرادرآوردن فناوری بهداشتی و درمانی الكترونیك كمك كند. هدف اصلی از برنامه تحقیق كیفی موجود افزایش سوالها به جای عرضه جوابهاست.

در محیط غنی از فناوری جدید اطلاعات كه در اطراف ما وجود دارد، افزایش تعداد سوالها در مورد طراحی سازمانی در سازمانهای ارائه كننده خدمات بهداشتی و درمانی بسیار مناسب است. در اواخر دهه 1960 ، جـــــامعه شنـــــــــاس بسیار مشهورسی. پرو(1970) ؛ اعلام كرد كه در سازمانهای خدمات رسانی یعنی در جایی كه فناوریهای جدید به كار گرفته می شوند، ساختار سازمانی باید دارای ویژگیهای زیر باشد: كاهش بوروكراسی سازمانی، كاهش برنامه ریزی وظایف، رعایت و اعمال كمتر قوانین و مقررات، سطوح كمتر هرم سازمانی، هماهنگی بیشتر توسط بازخوردها و عدم تمركز بیشتر در تصمیم گیری و تمایل به استخدام و استفاده از كاركنان متخصص. عقاید وی شاید در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 با مسائل امروز آمریكا بیشتر ارتباط دارد.

امروزه بیشتر سازمانهای ارائه كننده خدمات بهداشتی و درمانی در آمریكا، در ابتدا برای تضمین كیفیت مراقبت با هزینه های مناسب طراحی شدند. بیشترین اجزاء اصلی این طراحیها، درجه پیچیدگی سطوح رسمیت، تمركز و اقتدار فرهنگ سازمانی هستند كه حاصل اطلاعات اولیه در عصر فناوری هستند. بیشتر سازمانهای اصلی ارائه كننده خدمات بهداشتی و درمانی در آمریكا از دهه 1950 تاكنون در طراحی سازمانی خود بازنگری و تجدیدنظر نكرده اند. در این مورد استثناهایی نیز وجود دارد؛ اما بیشترین تغییر در طراحی سازمانی باعث تغییرات اندك در سطوح هر سازمان شده است. اصول و اعتقاد اصلی در طراحی سازمانی در بیشتر سازمانهای ارائه كننده خدمات بهداشتی و درمانی به دست آوردن نتایج كیفی حاصل از قوانین و مقررات شفاف، درجه بالای رسمی بودن سازمان، اختیارات زیاد، تعصب زیاد و عدم تحمل ابهامات است. مع ذلك مجموع تحقیقات به عمل آمده در خصوص اجرای فناوری در سازمانها دلالت برنیاز به انطباق بین ویژگیهای فناوری با ویژگیهای كاربران دارد تا اینكه بتوان مدلهای ذهنی و نگرشی و یا فرهنگ كاربران را تغییر داد؛(HARTWICK, BARKI, 1994 VENKATCH, DAVIS, 2000) .

این امر در بیشتر سازمانهای ارائه كننده خدمات بهداشتی و درمانی درست است(HU, CHAU, TAM, 1999) . در كشور آمریكا بحث بر سر این است كه سازمانهای ارائه كننده خدمات بهداشتی و درمانی كه دارای استراتژی بهره برداری از فناوریهای بهداشتی و درمانی الكترونیك هستند& نیاز به بازنگری طراحیهای سازمانی خود دارند.

در اصل نیاز به كیفیت نباید قربانی تلاش برای طراحی مجدد سازمان برای ارگانیك شدن شود. تحقیقات در زمینه تضمین كیفیت و تفكر پیرامون سازمانهای ارائه كننده خدمات بهداشتی و درمانی جدید (BROOK,ET,AL. 1985; WILLIAMSON, 1988; SHORTELL, 1992) نیاز به تمركززدایی بیشتری را در آن سازمانها نشان می دهد تا كاركنان این نوع سازمانها كه مسئولیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را دارند، بتوانند تغییرات ضروری را مورد بازنگری قرار داده و اجرا كنند.(LUKE, KRUEGER, MODROW, 1983)

زمینه فرهنگی در كشور آمریكا یكی از نشانه های اجتناب از عدم قطعیت با درجه پایین است. در این كشور فناوریهای جدید اطلاعات كه نیازمند تغییر در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی هستند، بیشترین بهره را به ســازمانهای مزبور كه از نوع ارگانیك هستند، می رسانند. در كشور كره جنوبی كه مشخصه محیط فرهنگی آن اجتناب از عدم قطعیت با درجه بالاست، به سازمانهایی كه در این محیط برای به كارگیری فناوری بهداشتی و درمانی الكترونیك انتخاب می شوند، بیشتر سازمانهای مكانیكی و مستقل از بی نظمی های غیرمعمول مرتبط به فناوریهای بهداشتی و درمانی الكترونیك هستند.

در مجموع تاكید براین است كه این پیشنهادات نسبی هستند. وجه تمایز بین طراحی سازمانی ارگانیك و مكانیكی واضح و مشخص نیست. بحث ما فقط درخواست از مدیران اجرایی و محققان بهداشتی و درمانی الكترونیك است تا به ساختار بوروكراتیك سازمانهای خود نظری بیفكنند و سطح پیچیدگی، رسمیت، تمركز و فرهنگ اقتدار سازمانی را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند و از خود سوال كنند كه: آیا این سازمانها گزینه ای مناسب برای كاركنانی هستند كه به استفاده از فناوریهای جدید بهداشتی و درمانی الكترونیك نیازمندند؟

منابع

1 - BANGERT, D. AND R. DOKTOR. 2000. IMPLEMENTING STORE - AND - FORWARD TELEMEDICINE: ORGANIZATIONAL ISSUES. TELEMEDICINE JOURNAL AND E-HEALTH, 6, 3PP. 355-360.

2 - BASHSHUR, R. L., AND GINGSBY, J. 1995. POSITION PAPER: TELEMEDICINE EFFECTS: COST, QUALITY AND ACCESS. J. MEDICAL SYSTEMS, VOL. 19, number 2, PP 79-80.

3 - BASHSHUR, R. L., SANDERS, J. H. AND G. W. SHANNON. 1997. TELEMEDICINE: THEORY AND PRACTICE. CHARLES C. THOMAS PUBLISHER.

4 - BRIDGES, W. 1991. MANAGING TRANSITIONS. ADDISON- WESLEY PUBLISHING CO., READING MASS.

5 - CHILD. 1973. STRATEGIES OF CONTROL AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOR. ADMINISTRATIVE SCIENCE QUARTERLY, 18: 1-17.

مقاله پیش رو از سایت http://ocsbl.computer.org انتخاب شده است. منابع در دفتر مجله موجود است.

مترجمان : دكتر حسین درگاهی ، مریم گودرزی

موضوعات

به گالری تصاویر دیدنی شهر الكترونیك مشهد خوش آمدید

شهر الكترونیك مشهد

آرشیو سایت

نظرسنجی

  به نظر شما، لزوم توسعه پورتال mashhad.ir بعنوان درگاه ارتباط مردم با شهرداری مشهد چه اندازه است؟

 • آخرین اخبار

 • ابر برچسبها

آمار وب سایت

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • بازدید ماه آینده :
 • تعداد کل اخبار :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic