تبلیغات
شهر الكترونیك مشهد - چالش های طراحی و پیاده سازی سیستم شهر الکترونیک

شهر الكترونیك مشهد

در این بخش موضوعی که به نظر می رسد چالش های در طراحی و ساخت شهر الکترونیک هستند، معرفی می گردند این پنج چالش عبارتند از :

· چالش اول: فراهم کردن زیر ساختارهای سیستم شهر الکترونیک

· چاالش دوم: چند رشته ای بودن

· چالش سوم: مهندسی سطح بالا و مهندسی سطح پایین

· چالش چهارم: تست، هماهنگی و یکپارچه سازی اجزاء مختلف

· چالش پنجم: تکامل تدریجی

فراهم کردن زیر ساختارهای سیستم شهر الکترونیک : زیر ساختار، بستر و زمینه لازم برای توسعه فناوری اطلاعات است. ایجاد یک شهر الکترونیک نیز بدون وجود زیر ساختار مناسب با مشکلات زیادی روبرو می شود. بسیاری از شهرهای جهان در نخستین مرحله الکترونیکی شدن زیر ساختارهای خود را توسعه داده اند. زیر ساختار مزبور را می توان به چهار بخش عمده ی زیر تقسیم نمود:

قوانین و مقررات : قوانین و مقررات لازم در دنیای دیجیتال جهت نمادینه کردن و برخورد قانونی با موارد مربوط به فناوری اطلاعات شامل موارد زیر می باشد:

· قانون تجارت الکترونیک

· قانون پرداخت الکترونیک

· قانون پول و بانکداری الکترونیک

· قانون امضای دیجیتال

· قانون آزادی اطلاعات

· قانون مالکیت معنوی افراد

· قانون پزشکی از راه دور

نیروی انسانی: یکی از چالش های اساسی بسیاری از کشورها در حوزه ی فناوری اطلاعات کمبود نیروی انسانی متخصص در زمینه ی فناوری اطلاعات است. مقوله مربوط به نیروی انسانی موارد ذیل را در بر می گیرد:

· برنامه ریزی و مدیریت نیروی انسانی

· آموزش و تربیت دانش آموزان علاقه مند

· افزایش رشته های دانشگاهی در زمینه فناوری

· آموزش کارمندان دولت و کارکنان بخش خصوصی برای استفاده از تجهیزات مرتبط با فناوری اطلاعات

فرهنگ و شرایط اجتماعی: با توجه به گستردگی دامنه مباحث فناوری اطلاعات، توسعه آن در جوامع و استفاده از امکانات آن بستگی تام و گسترده ای به شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه مورد نظر دارد. بدون فراهم بودن زیر ساختار مناسب فرهنگی هر اقدامی در این راستا با مشکل روبرو می شود. شرایط فرهنگی و اجتماعی شامل موارد زیر می شود :

· ضریب نفوذ رایانه واینترنت در میان مردم

· فرهنگ استفاده مردم از فناوری اطلاعات

· در صد مقبولیت فناوری اطلاعات بین مردم

زیر ساختار فناوری ارتباطات و اطلاعات: زیر ساختار مخابراتی و ارتباطی یکی از مهم ترین پیش نیازهای توسعه فناوری اطلاعات است. با توجه به اهمیت عامل فوق اساسی ترین و ابتدایی ترین اقدامات برای ایجاد شهر الکترونیک باید به ایجاد و توسعه زیر ساختار مخابراتی و ارتباطی معطوف گردد. زیر ساختار مزبور موارد زیر را در بر می گیرد:

· توسعه خطوط تلفن ثابت و همراه

· توسعه میزبان های اینترنتی

· توسعه مراکز ارائه خدمات اینترنتی

· افزایش خطوط پر سرعت فیر نوری

زیر ساختارهایی که در اینجا به آنها اشاره شده است ابعاد مختلف انسانی، اجتماعی و فرهنگی، حقوقی و تکنولوژیکی را در بر می گیرند. چالشی که در اینجا وجود دارد این است که هریک از جنبه های فوق در کدام بخش از فرایند طراحی و ساخت سیستم شهر الکترونیک قرار گرفته و توسط چه کسانی باید محقق شود.

چند رشته ای بودن : با توجه به زیر ساختارهایی که برای سیستم شهر الکترونیکی بیان شد مشاهده می شود که سیستم فوق دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فناوری می باشد. علوم مهندسی تأکید فراوانی بر کابرد است و نگاه یکپارچه و جامع نگرانه مود غفلت قرار می گیرد. دلیل این غفلت، نگاه جزء نگرانه ای است که در این حوزه ها وجود دارد. اما برای برخورداری کامل و مناسب با سیستم شهر الکترونیک که یک سیستم های چند رشته ای است، نیازمند نزدیک کردن روش های مهندسی همراه با نگاه هایی از مدیریت، علوم اجتماعی و اقتصادی هستیم.

بنابراین به نظر می رسد این موضوع که در عمل چگونه افراد مختلف از رشته های مختلف علمی در فرایند طراحی سیستم شهر الکترونیک دخیل شوند یکی از چالش های طراحی و ساخت شهر الکترونیک می باشد.

مهندسی سطح بالا و مهندسی سطح پایین: هر سیستم از زیر سیستم هایی تشکیل شده است، هر یک از این زیر سیستم ها نیز از بخش هایی تشکیل شده است و به همین ترتیب هر بخش از زیر بخشی هایی تشکیل شده است این تجزیه از بالا به پایین را می توان تا رسیدن به قطعات ابتدایی تشکیل دهنده ی سیستم ادامه داد.

برای مثال سازمان های مربوط به فعالیت های اداری و فعالیت های تجاری دو زیر سیستم از سیستم شهر الکترونیک را تشکیل می دهند. از طرف دیگر ادارات مرتبط با صدور پاسبورت و ادارات مرتبط به صدور مجوز ساخت و ساز نیز دو بخش از زیر سیستم فعالیت های اداری می باشند و به همین ترتیب این بخشها نیز به نوبه خود از زیر بخش هایی تشکیل شده اند. و این فرایند تجزیه سیستم شهر الکترونیک به اجزای کوچکتر خود (زیر سیستم ها) و تجزیه همین اجزاء به بخش های کوچکتر، از بالا به پایین در مورد شهر الکترونیک می تواند تا چند مرحله دیگر نیز ادامه یابد.

درادبیات طراحی سیستم ها هر یک از بخش هایی که در یک مرحله از تجزیه سیستم قرار دارند را یک سطح از سیستم می نامیم برای مثال زیر سیتم های سیستم یک سطح از سیستم را تشکیل می دهند، همینطور تمام بخش های این زیر سیستم ها نیز یک سطح دیگر را از این سیستم تشکیل می دهند.

همچنین طراحی بخش های بالای سیستم یعنی بخش زیر سیستم ها و بخش ها، مهندسی سطح بالا نامیده می شود در این بخش ها اهداف اولیه و سطح بالای سیستم شهر الکترونیک در نظر گرفته می شود و لذا نیازمند ارتباطات فراوان با مدیران ارشد و اشخاصی که در سطوح بالای سازمانی هستند می باشیم. به همین ترتیب طراحی بخش های پایین سیستم نظیر زیر بخش ها و قطعات ابتدایی مهندسی سطح پایین نامیده می شود. همچنین اهداف اولیه و کلی سیستم بصورت اهداف عملیاتی از بخش های سطوح بالای مهندسی به سطوح پایینی منتقل می شود.

چالشی که در طراحی سیستم شهر الکترونیک با آن مواجه هستیم این است که چگونه اهداف عملیاتی از سطوح بالایی سیستم به سطوح پایینی سیستم منتقل شود. و کنترل مناسبی از سوی مدیران ارشد بر بخش های جزیی تر سیستم صورت گیرد.

تست، هماهنگی و یکپارچه سازی اجزاء مختلف : بعد از طراحی و ساخت هریک از زیر سیستم ها، زیر بخش ها وبخش های کوچکتر، هریک از این اجزاء نهایتا باید در یک وب سایت قرار گیرند. از طرف دیگر در پایان باید عمل یکپارچه سازی میان فعالیت های مرتبط شهر الکترونیک صورت گیرد. برای مثال برخی خدمات شهری مانند شهرسازی و بیمه و آتش نشانی و غیره است.

هرچه میزان هماهنگی ها میان این اجزای مختلف سیستم شهر الکترونیک بیشتر باشد عمل ادغام و یکپارچه سازی میان این اجزا بهتر، کارآمدترو با هزینه های کمتری انجام خواهدشد. بنابراین هنگام طراحی و ساخت اجزاء مختلف سیستم باید این هماهنگی ها در نظر گرفته شود.

از طرف دیگر با توجه به این نکته که سیستم شهر الکترونیک از طیف وسیعی از فعالیت های مختلف و سازمان های مسئول این فعالیت ها تشکیل شده است، لذا چگونگی ایجاد هماهنگی میان طراحی بخش های فوق به نحوی که هنگام ادغام کمترین هزینه و بیشترین عملکرد بوجود آید، یکی دیگر از چالش های طراحی و ساخت سیستم شهر الکترونیک می باشد.

تکامل تدریجی: سیستم ها به یکباره بوجود نمی آیند، بلکه در طول چرخه عمر خود ایجاد می شوند. برخی از سیستم ها تدریجا و طی مراحلی ساخته می شوند برای مثال ممکن است در مرحله اول شهر الکترونیک ابتدا امکانات ساده و یکطرفه ای نظیر انتشار اطلاعات را انجام دهد و در مراحل بعدی به تدریج با افزایش امکانات و یا ارتقاء تکنولوژی ها، خدمات دو طرفه و پیچیده تری به سیستم شهر الکترونیک افزوده شود.

چالشی که در اینجا مطرح می شود این است که این ساخت مرحله به مرحله و تدریجی چگونه در طراحی سیستم دیده شود به نحوی که سیستم توانایی ارایه فعالیت ها و خدمات تعاملی جدید را داشته باشد بدون اینکه نیاز به تغییرات وسیع و پر هزینه در اجزای سیستم قبلی وجود داشته باشد .

1-7 شهرداری الکترونیک

1-7-1 تعریف شهرداری الکترونیک

1-7-2 متدلوژی شکل گیری و تکامل شهرداری الکترونیک

1-7-3 ویژگی های شهرداری الکترونیک

1-7-4 مزایای استقرار شهرداری الکترونیک در جامعه ی مجازی

1-7-5 ضرورت ایجاد شهرداری الکترونیک

1-7-6 زیر ساختهای لازم برای توسعه ی شهرداری الکترونیکی

1-7-7 الزامات سازمانی برای حرکت به سوی شهرداری الکترونیک

1-7-7- بعد سخت افزاری شهرداری الکترونیک

1-7-7-2 بعد شهرداری الکترونیک

1-7-7-3 بعد فرد افزاری شهرداری الکترونیک

1-7-7-4 بعد روح افزاری شهرداری الکترونیک

1-7-8 الویت های الکترونیکی کردن شهرداری ها

1-7-9 چالش های پیاه سازی شهرداری الکترونیک

موضوعات

به گالری تصاویر دیدنی شهر الكترونیك مشهد خوش آمدید

شهر الكترونیك مشهد

آرشیو سایت

نظرسنجی

  به نظر شما، لزوم توسعه پورتال mashhad.ir بعنوان درگاه ارتباط مردم با شهرداری مشهد چه اندازه است؟

 • آخرین اخبار

 • ابر برچسبها

آمار وب سایت

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • بازدید ماه آینده :
 • تعداد کل اخبار :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :